Saturday, 4 October 2008

Pengertian Iman

Iman adalah kepercayaan atau tasdiq yang kukuh melalui pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati terhadap Allah, kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada Malaikat, kepercayaan kepada Kitab-kitab, kepercayaan kepada Hari Akhirat dan kepercayaan kepada Qada' dan Qadar, baik dan buruk daripada Allah s.w.t.

Iman juga disebut sebagai akidah yang teguh terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w yang tidak boleh diubah atau dipisah-pisahkan daripada keyakinan seseorang itu.


Pengertian iman dan akidah seperti yang disebut di atas adalah berdasarkan kepada kenyataan berikut:


Firman Allah SWT:Maksudnya:
“ Maka sesiapa yang tidak percayakan kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan ( tali agama) yang kukuh teguh, yang tidak akan terombak (putus). Dan (ingatlah) , Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui .” (Al Baqarah : 256)

Sabda Rasullah SAW:


Maksudnya:
“Iman ialah bahawa engkau beriman dengan Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya,kepada Rasul-rasul-Nya, kepada Hari Qiamat dan hendaklah engkau beriman kepda Qadar yang baik dan buruk.” (Muslim dari Umar bin Al-Khattab)


Pengertian Iman bolehlah diambil kesimpulan bahawa:

Tiada dikategorikan seseorang itu sebagai telah beriman dalam erti kata beriman dengan sebenarnya jika dia tidak menerima secara bersungguh atau hanya mempercayai sebahagian dari rukun iman dan menolak sebahagian yang lain. Sesiapa yang menolak sebahagian atau meragui sebahagian dari rukun Iman bererti dia seolah-olah menolak keseluruhan rukun iman.

Firman Allah:Maksudnya:
“Katakanlah (wahai Muhammad) :” Sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran Kitab-kitab yang ada dihadapannya (yang diturunkan sebelumnya) serta menjadi pertunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman. Sesiapa yang memusuhi Allah (dengan mengingkari segala pertunjuk dan perintah-Nya) dan memusuhi malaikat-malaikat-Nya serta rasul-rasul-Nya,khasnya malaikat Jibril dan Mikail, (maka ia akan diseksa oleh Allah) kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang ingkar.” (Al Baqarah : 97-98)

Iman dan aqidah bukan hanya sekadar percaya kepada rukun iman, tetapi iman dan akidah mesti lahir dalam bentuk amalan dan perbuatan.


Tidak timbul rasa keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah dalam jiwa seseorang itu kalau dia tidak mengenali sifat-sifat keagungan dan kebesaran serta kekuasaan Allah SWT.

Read more...

Pengetahuan Islam

Islam Secara Umum

Islam merupakan satu agama yang lengkap. Islam berbeza daripada agama-agama lain yang terdapat di muka bumi kerana perkataan “Islam” tidak mempunyai hubungkait samada dengan individu-individu tertentu, golongan-golongan tertentu atau tempat-tempat tertentu.

Islam juga merupakan agama yang bersifat integral, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia serta menjadi dasar akhlak mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia.

Secara umumnya, Islam merupakan asas kehidupan manusia yang meliputi semua bidang dan lapangan atau dengan erti kata lain “Islam is the way of life”

Definisi Islam

Definisi Islam terbahagi kepada 2 bahagian yang utama iaitu definisi menurut bahasa dan definisi menurut istilah / syara’. Definisi Islam menurut bahasa adalah selamat sentosa atau kedamaian. Contohnya boleh diambil daripada sebuah hadith Rasullah s.a.w yang bermaksud:
“ Seorang Muslim ialah seorang yang selamat, seorang muslim yang lain dari lidah dan tangannya”

Definisi Islam menurut istilah/ syara’ pula adalah patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan serta mematuhi segala peraturan-peraturan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Penyerahan secara terpaksa bukanlah bidang yang dibicarakan, kerana penyerahan secara itu tidak akan mendatangkan balasan pahala, malah manusia tidak dapat membuat pilihan yang mengakibatkan mereka akan ke syurga atau ke neraka. Samada mereka tergolong yang beruntung ataupun yang rugi. Malah penyerahan secara ini tidak sesuai untuk makhluk manusia yang mempunyai akal fikiran. Firman Allah S.W.T. :

“Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi.” (Ali Imran: 85)

Dari segi pemilihan nama, “Islam” merupakan nama istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Din-Nya. Al-Quran sebagai kalam Allah menyebut “Islam” sebagai Al-Islam (makrifah)

Dan ditujukan kepada agama suci ini. Di antara ayat-ayat tersebut ialah :

“Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam” (Ali Imran: 19)

“Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) …” (Ali Imran: 85)

Read more...

Tudung -Online

Sumber Utama dari Tudung-Online:


Assalammualikum

Semakin hari pelbagai jenis patern kain tudung di buat untuk memenuhi permintaan yang tinggi di luar sana, berbekalkan sedikit ilmu online saya selaku admin ingin membuat sedikit pembaharuan dalam penjualan kain tudung di mana segalanya akan di lakukan secara online di tudung-online.com .
Tudung-online adalah website di bawah kelolaan NH FABRIKA RESOURCES , No Pendaftaran TR0072115-H , beroperasi dari rumah sepenuhnya . Mempunyai rakan kongsi dalam perusahaan tudung dan beliau telah berkecimpung di dalam bussines ini hampir 10 tahun di dalam pembuatan kain tudung .
Jenis kain tudung yang kami bekalkan adalah dari kualiti yang terbaik dalam kategori tudung iaitu jenis bawal no.1 jepun dan berlian adalah dari jenis oktant & swarovski di tempah khas dari Pattani , Thailand. Kami sedia menerima tempahan dalam kuantiti yang besar , anda juga boleh membuat belian individu untuk penggunaan harian .
Di tudung-online.com kami menawarkan perkongsian keuntungan di mana jika ahli dari rangkaian anda membeli kain tudung, pihak kami akan memberi komisen dari setiap jualan dirangkaian anda. Segala keterangan lanjut sila ke bahagian
KERJA KOSONG .Secara tak langsung kami telah membuka peluang perniagaan kepada anda untuk sedikit wang poket sambil melayari internet.


Click Link Banner di atas;

atau

Click Here:
http://tudung-online.com/?ref=sembangketapang

Read more...

Friday, 3 October 2008

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM (4/4)
Muhammad Husain Haekal

Orang-orang Yahudi di negeri-negeri Arab merupakan kaumimigran yang besar, kebanyakan mereka tinggal di Yaman danYathrib. Di samping itu kemudian agama Majusi (Mazdaisma)Persia tegak menghadapi arus kekuatan Kristen supaya tidaksampai menyeberangi Furat (Euphrates) ke Persia, dan kekuatanmoril demikian itu didukung oleh keadaan paganisma di manasaja ia berada. Jatuhnya Rumawi dan hilangnya kekuasaan yangdi tangannya, ialah sesudah pindahnya pusat peradaban duniaitu ke Bizantium.

Gejala-gejala kemunduran berikutnya ialah bertambah banyaknyasekta-sekta Kristen yang sampai menimbulkan pertentangan danpeperangan antara sesama mereka. Ini membawa akibat merosotnyamartabat iman yang tinggi ke dalam kancah perdebatan tentangbentuk dan ucapan, tentang sampai di mana kesucian Mariam:adakah ia yang lebih utama dari anaknya Isa Almasih atau anakyang lebih utama dari ibu - suatu perdebatan yang terjadi dimana-mana, suatu pertanda yang akan membawa akibat hancurnyaapa yang sudah biasa berlaku.

Ini tentu disebabkan oleh karena isi dibuang dan kulit yangdiambil, dan terus menimbun kulit itu di atas isi sehinggaakhirnya mustahil sekali orang akan dapat melihat isi atauakan menembusi timbunan kulit itu.

Apa yang telah menjadi pokok perdebatan kaum Nasrani Syam,lain lagi dengan yang menjadi perdebatan kaum Nasrani di Hiradan Abisinia. Dan orang-orang Yahudipun, melihat hubungannyadengan orang-orang Nasrani, tidak akan berusaha mengurangiatau menenteramkan perdebatan semacam itu. Oleh karena itusudah wajar pula orang-orang Arab yang berhubungan dengan kaumNasrani Syam dan Yaman dalam perjalanan mereka pada musimdingin atau musim panas atau dengan orang-orang Nasrani yangdatang dari Abisinia, tetap tidak akan sudi memihak salah satudi antara golongan-golongan itu. Mereka sudah puas dengankehidupan agama berhala yang ada pada mereka sejak merekadilahirkan, mengikuti cara hidup nenek-moyang mereka.

Oleh karena itu, kehidupan menyembah berhala itu tetap suburdi kalangan mereka, sehingga pengaruh demikian inipun sampaikepada tetangga-tetangga mereka yang beragama Kristen diNajran dan agama Yahudi di Yathrib, yang pada mulanyamemberikan kelonggaran kepada mereka, kemudian turutmenerimanya. Hubungan mereka dengan orang-orang Arab yangmenyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itubaik-baik saja.

Yang menyebabkan orang-orang Arab itu tetap bertahan padapaganismanya bukan saja karena ada pertentangan di antaragolongan-golongan Kristen. Kepercayaan paganisma itu masihtetap hidup di kalangan bangsa-bangsa yang sudah menerimaajaran Kristen. Paganisma Mesir dan Yunani masih tetapberpengaruh ditengah-tengah pelbagai mazhab yang beranekamacam dan di antara pelbagai sekta-sekta Kristen sendiri.Aliran Alexandria dan filsafat Alexandria masih tetapberpengaruh, meskipun sudah banyak berkurang dibandingkandengan masa Ptolemies dan masa permulaan agama Masehi.Bagaimanapun juga pengaruh itu tetap merasuk ke dalam hatimereka. Logikanya yang tampak cemerlang sekalipun padadasarnya masih bersifat sofistik - dapat juga menarikkepercayaan paganisma yang polytheistik, yang dengankecintaannya itu dapat didekatkan kepada kekuasaan manusia.

Saya kira inilah yang lebih kuat mengikat jiwa yang masihlemah itu pada paganisma, dalam setiap zaman, sampai saat kitasekarang ini. Jiwa yang lemah itu tidak sanggup mencapaitingkat yang lebih tinggi, jiwa yang akan menghubungkannyapada semesta alam sehingga ia dapat memahami adanya kesatuanyang menjelma dalam segala yang lebih tinggi, yang sublim darisemua yang ada dalam wujud ini, menjelma dalam Wujud TuhanYang Maha Esa. Kepercayaan demikian itu hanya sampai padasuatu manifestasi alam saja seperti matahari, bulan atau apimisalnya. Lalu tak berdaya lagi mencapai segala yang lebihtinggi, yang akan memperlihatkan adanya manifestasi alam dalamkesatuannya itu.

Bagi jiwa yang lemah ini cukup hanya dengan berhala saja. Iaakan membawa gambaran yang masih kabur dan rendah tentangpengertian wujud dan kesatuannya. Dalam hubungannya denganberhala itu lalu dilengkapi lagi dengan segala gambaran kudus,yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan di seluruhdunia, sekalipun dunia yang mendakwakan dirinya modern dalamilmu pengetahuan dan sudah maju pula dalam peradaban. Misalnyamereka yang pernah berziarah ke gereja Santa Petrus di Roma,mereka melihat kaki patung Santa Petrus yang didirikan ditempat itu sudah bergurat-gurat karena diciumi olehpenganut-penganutnya, sehingga setiap waktu terpaksa gerejamemperbaiki kembali mana-mana yang rusak.

Melihat semua itu kita dapat memaklumi. Mereka belum nmendapatpetunjuk Tuhan kepada iman yang sebenarnya Mereka melihatpertentangan-pertentangan kaum Kristen yang menjadi tetanggamereka serta cara-cara hidup paganisma yang masih ada padamereka, di tengah-tengah mereka sendiri yang masih menyembahberhala itu sebagai warisan dari nenek-moyang mereka. Betapakita tak akan memaafkan mereka. Situasi demikian ini sudahbegitu berakar di seluruh dunia, tak putus-putusnya sampaisaat ini, dan saya kira memang tidak akan pernah berakhir.Kaum Muslimin dewasa inipun membiarkan paganisma itu dalamagama mereka, agama yang datang hendak menghapus paganisma,yang datang hendak menghilangkan segala penyembahan kepadasiapa saja selain kepada Allah Yang Maha Esa.

Cara-cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu itubanyak sekali macamnya. Bagi kita yang mengadakan penyelidikandewasa ini sukar sekali akan dapat mengetahui seluk-beluknya.Nabi sendiri telah menghancurkan berhala-berhala itu danmenganjurkan para sahabat menghancurkannya di mana sajaadanya. Kaum Muslimin sudah tidak lagi bicara tentang itusesudah semua yang berhubungan dengan pengaruh itu dalamsejarah dan lektur dihilangkan. Tetapi apa yang disebutkandalam Quran dan yang dibawa oleh ahli-ahli sejarah dalam abadkedua Hijrah - sesudah kaum Muslimin tidak lagi akan tergodakarenanya - menunjukkan, bahwa sebelum Islam paganisma dalambentuknya yang pelbagai macam, mempunyai tempat yang tinggi.

Di samping itu menunjukkan pula bahwa kekudusanberhala-berhala itu bertingkat-tingkat adanya. Setiap kabilahatau suku mempunyai patung sendiri sebagai pusat penyembahan.Sesembahan-sesembahan zaman jahiliah inipun berbeda-beda pulaantara sebutan shanam (patung), wathan (berhala) dan nushub.Shanam ialah dalam bentuk manusia dibuat dari logam atau kayu,Wathan demikian juga dibuat dari batu, sedang nushub adalahbatu karang tanpa suatu bentuk tertentu. Beberapa kabilahmelakukan cara-cara ibadahnya sendiri-sendiri. Merekaberanggapan batu karang itu berasal dari langit meskipunagaknya itu adalah batu kawah atau yang serupa itu. Di antaraberhala-berhala yang baik buatannya agaknya yang berasal dariYaman. Hal ini tidak mengherankan. Kemajuan peradaban merekatidak dikenal di Hijaz, Najd atau di Kinda. Sayang sekali,buku-buku tentang berhala ini tidak melukiskan secaraterperinci bentuk-bentuk berhala itu, kecuali tentang Hubalyang dibuat dari batu akik dalam bentuk manusia, dan bahwalengannya pernah rusak dan oleh orang-orang Quraisy digantidengan lengan dari emas. Hubal ini ialah dewa orang Arab yangpaling besar dan diletakkan dalam Ka'bah di Mekah. Orang-orangdari semua penjuru jazirah datang berziarah ke tempat itu.

Tidak cukup dengan berhala-berhala besar itu saja buatorang-orang Arab guna menyampaikan sembahyang dan memberikankurban-kurban, tetapi kebanyakan mereka itu mempunyai pulapatung-patung dan berhala-berhala dalam rumah masing-masing.Mereka mengelilingi patungnya itu ketika akan keluar atausesudah kembali pulang, dan dibawanya pula dalam perjalananbila patung itu mengijinkan ia bepergian. Semua patung itu,baik yang ada dalam Ka'bah atau yang ada disekelilingnya,begitu juga yang ada di semua penjuru negeri Arab ataukabilah-kabilah dianggap sebagai perantara antara penganutnyadengan dewa besar. Mereka beranggapan penyembahannya kepadadewa-dewa itu sebagai pendekatan kepada Tuhan dan menyembahkepada Tuhan sudah mereka lupakan karena telah menyembahberhala-berhala itu.

Meskipun Yaman mempunyai peradaban yang paling tinggi diantara seluruh jazirah Arab, yang disebabkan oleh kesuburannegerinya serta pengaturan pengairannya yang baik, namun iatidak menjadi pusat perhatian negeri-negeri sahara yangterbentang luas itu, juga tidak menjadi pusat keagamaanmereka. Tetapi yang menjadi pusat adalah Mekah dengan Ka'bahsebagai rumah Ismail. Ke tempat itu orang berkunjung dan ketempat itu pula orang melepaskan pandang. Bulan-bulan sucisangat dipelihara melebihi tempat lain.

Oleh karena itu, dan sebagai markas perdagangan jazirah Arabyang istimewa, Mekah dianggap sebagai ibukota seluruh jazirah.Kemudian takdirpun menghendaki pula ia menjadi tanah kelahiranNabi Muhammad, dan dengan demikian ia menjadi sasaranpandangan dunia sepanjang zaman. Ka'bah tetap disucikan dansuku Quraisy masih menempati kedudukan yang tinggi, sekalipunmereka semua tetap sebagai orang-orang Badwi yang kasar sejakberabad-abad lamanya.

Catatan kaki:

1 Dikutip oleh Sir Muir dalam The Life of Mohammad, p.xc.

2 Cerita demikian terdapat dalam beberapa buku sejarah. Encylopedia Britannica juga menyebutnya, dan dikutip oleh penulis-penulis buku Historian's History of the World dan juga dijadikan pegangan oleh Emile Derminghem dalam la Vie de Mahomet. Akan tetapi At-Tabari menceritakan melalui Hisyam ibn Muhammad bahwa setelah orang Yaman itu pergi meminta bantuan Najasyi atas perbuatan Dhu Nuwas serta menjelaskan apa yang telah dilakukannya terhadap orang-orang Kristen oleh pembela agama Yahudi itu dan memperlihatkan sebuah Injil yang sudah sebagian dimakan api, Najasyi berkata: "Tenaga manusia di sini banyak, tapi aku tidak punya kapal. Sekarang aku menulis surat kepada Kaisar supaya mengirimkan kapal dan dengan itu akan kukirimkan pasukanku." Lalu ia menulis surat kepada Kaisar dengan melampirkan Injil yang sudah terbakar. Dan menambahkan: "Hisyam ibn Muhammad menduga, bahwa setelah kapal-kapal itu sampai ke tempat Najasyi, pasukannyapun dinaikkan dan berangkat ke pantai Mandab." Lihat Tarikh't-Tabari cetakan Al-Husainia, vol. 2, p. 106 dan 108.

3 Beberapa keterangan dalam buku-buku sejarah berbeda-beda tentang sebab penyerbuan Abisinia (Habasya) ini ke Yaman. Keterangan itu mengatakan, bahwa hubungan dagang antara Arab Musta'riba di Hijaz dengan Yaman dan Abisinia terus berlangsung. Pada waktu itu pantai-pantai Habasya membentang sepanjang Laut Merah lengkap dengan armada perdagangannya. Karena kekayaan dan kesuburannya, Kerajaan Rumawi ingin sekali menguasai Yaman. Aelius Galius penguasa (prefek) Kaisar Rumawi di Mesir mengadakan persiapan. akan menyerbu Yaman. Pasukannya dikerahkan menyeberangi Laut Merah ke Yaman dan juga menyerang Najran. Tetapi karena adanya penyakit yang menyerang mereka. Orang-orang Yaman mudah sekali mengusir mereka itu dan merekapun kembali ke Mesir. Sesudah itupun Rumawõ berturut-turut menyerang jazirah Arab di Yaman dan di luar Yaman, tapi kenyataannya tidak lebih menguntungkan dan yang pernah dilakukan oleh Galius. Saat itu Najasyi di Abisinia merasa perlu mengadakan pembalasan terhadap Yaman yang telah memaksakan agama Yahudi terhadap orangorang Rumawi yang beragama Kristen. Pasukan Aryat dikerahkan menyerbu Yaman dan berkuasa di tempat itu sampai pada waktu Persia datang mengusir mereka.S E J A R A H H I D U P M U H A M M A D

oleh MUHAMMAD HUSAIN HAEKAL
diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah

Penerbit PUSTAKA JAYAJln. Kramat II, No. 31 A, Jakarta Pusat
Cetakan Kelima, 1980

Seri PUSTAKA ISLAM No.1

Read more...

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM (3/4)
Muhammad Husain Haekal

Setelah surat Kaisar sampai ke tangan Najasyi, ia mengirimkanbersama orang Yaman itu - yang membawa surat - sepasukantentara di bawah pimpinan Aryat (Harith) dan Abraha al-Asyramsalah seorang prajuritnya. Aryat menyerbu Kerajaan Yaman atasnama penguasa Abisinia. Ia memerintah Yaman ini sampai iadibunuh oleh Abraha yang kemudian menggantikan kedudukannya.Abraha inilah yang memimpin pasukan gajah, dan dia yangkemudian menyerbu Mekah guna menghancurkan Ka'bah tetapigagal, seperti yang akan terlihat nanti dalam pasal berikut.

Anak-anak Abraha kemudian menguasai Yaman dengan tindakansewenang-wenang. Melihat bencana yang begitu lama menimpapenduduk, Saif bin Dhi Yazan pergi hendak menemui MaharajaRumawi. Ia mengadukan hal itu kepadanya dan memintanya supayamengirimkan penguasa lain dan Rumawi ke Yaman. Tetapi karenaadanya perjanjian persekutuan antara Kaisar Yustinianus denganNajasyi tidak mungkin ia dapat memenuhi permintaan Saif binDhi Yazan itu. Oleh karena itu Saif meninggalkan Kaisar danpergi menemui Nu'man bin'l-Mundhir selaku Gubernur yangdiangkat oleh Kisra untuk daerah Hira dan sekitarnya di Irak.3

Nu'man dan Saif bin Dhi Yazan bersama-sama datang menghadapKisra Parvez. Waktu itu ia sedang duduk dalam Ruangan Resepsi(Iwan Kisra) yang megah dihiasi oleh lukisan-lukisan bimasaktipada bagian tahta itu. Di tempat musim dinginnya bagian inidikelilingi dengan tabir-tabir dari bulu binatang yang mewahsekali. Di tengah-tengah itu bergantungan lampu-lampu kendilterbuat daripada perak dan emas dan diisi penuh dengan airtawar. Di atas tahta itulah terletak mahkotanya yang besarberhiaskan batu delima, kristal dan mutiara bertali emas danperak, tergantung dengan rantai dari emas pula. Ia sendirimemakai pakaian serba emas. Setiap orang yang memasuki tempatitu akan merasa terpesona oleh kemegahannya. Demikian jugahalnya dengan Saif bin Dhi Yazan.

Kisra menanyakan maksud kedatangannya itu dan Saifpunbercerita tentang kekejaman Abisinia di Yaman. Sungguhpun padamulanya Kisra Parvez ragu-ragu, tetapi kemudian ia mengirimkanjuga pasukannya di bawah pimpinan Wahraz (Syahrvaraz?), salahseorang keluarga ningrat Persia yang paling berani. Persiatelah mendapat kemenangan dan orang-orang Abisinia dapatdiusir dari Yaman yang sudah didudukinya selama 72 tahun itu.

Sejak itulah Yaman berada di bawah kekuasaan Persia, danketika Islam lahir seluruh daerah Arab itu berada dalamnaungan agama baru ini.

Akan tetapi orang-orang asing yang telah menguasai Yaman itutidak langsung di bawah kekuasaan Raja Persia. Terutama halitu terjadi setelah Syirawih (Shiruya Kavadh II) membunuhayahnya, Kisra Parvez, dan dia sendiri menduduki takhta. Iamembayangkan - dengan pikirannya yang picik itu bahwa duniadapat dikendalikan sekehendaknya dan bahwa kerajaannyamembantu memenuhI kehendaknya yang sudah hanyut dalam hidupkesenangan itu. Masalah-masalah kerajaan banyak sekali yangtidak mendapat perhatian karena dia sudah mengikuti nafsunyasendiri. Ia pergi memburu dalam suatu kemewahan yang belumpernah terjadi Ia berangkat diiringi oleh pemuda-pemudaningrat berpakaian merah, kuning dan lembayung, dikelilingioleh pengiring-pengiring yang membawa burung elang dan harimauyang sudah dijinakkan dan ditutup moncongnya; oleh budak-budakyang membawa wangi-wangian, oleh pengusir-pengusir lalat danpemain-pemain musik. Supaya merasa dirinya dalam suasana musimsemi sekalipun sebenarnya dalam musim dingin yang berat, iabeserta rombongannya duduk di atas permadani yang lebardilukis dengan lorong-lorong, ladang dan kebun yang ditanamibunga-bungaan aneka warna, dan dilatarbelakangi olehsemak-semak, hutan hijau serta sungai-sungai berwarna perak.

Tetapi sungguhpun Syirawih begitu jauh mengikutikesenangannya, kerajaan Persia tetap dapat mempertahankankemegahannya, dan tetap merupakan lawan yang kuat terhadapkekuasaan Bizantium dan penyebaran Kristen. Sekalipun dengannaik tahtanya Syirawih ini telah mengurangi kejayaankerajaannya, ia telah memberi kesempatan kepada kaum Musliminmemasuki negerinya dan menyebarkan Islam.

Yaman yang telah dijadikan gelanggang pertentangan sejak abadke-4 itu sebenarnya telah meninggalkan bekas yang dalam sekalidalam sejarah Semenanjung Arab dari segi pembagianpenduduknya. Disebutkan bahwa Bendungan Ma'rib yang olehsuku-bangsa Himyar telah dimanfaatkan untuk keuntungannegerinya, telah hancur pula dilanda banjir besar. Disebabkanoleh adanya pertentangan yang terus-menerus itu, lalailahmereka yang harus selalu mengawasi dan memeliharanya.Bendungan itu lapuk dan tidak tahan lagi menahan banjir.Dikatakan juga, bahwa setelah Rumawi melihat Yaman menjadipusat pertentangan antara kerajaannya dengan Persia dan bahwaperdagangannya terancam karena pertentangan itu, iapunmenyiapkan armadanya menyeberangi Laut Merah - antara Mesirdengan negeri-negeri Timur yang jauh - guna menarikperdagangan yang dibutuhkan oleh negerinya. Dengan demikiantidak perlu lagi ia menempuh jalan kafilah.

Mengenai peristiwanya, ahli-ahli sejarah sependapat, tetapimengenai sebab terjadinya peristiwa itu mereka berlainanpendapat. Peristiwanya ialah mengenai pindahnya kabilah Azd diYaman ke Utara. Semua mereka sependapat tentang kepindahanini, sekalipun sebagian menghubungkannya dengan sepinyabeberapa kota di Yaman karena mundurnya perdagangan yang biasamelalui tempat itu. Yang lain menghubung-hubungkan kepadarusaknya bendungan Ma'rib, sehingga banyak di antarakabilah-kabilah yang pindah karena takut binasa. Tetapi apapunjuga kejadiannya, namun adanya imigrasi ini telah menyebabkanYaman jadi berhubungan dengan negeri-negeri Arab lainnya,suatu hubungan keturunan dan percampuran yang sampai sekarangmasih dicoba oleh para sarjana menyelidikinya.

Apabila sistem politik di Yaman sudah menjadi kacau sepertiyang dapat kita saksikan, yang disebabkan oleh keadaan yangmenimpa negeri itu serta dijadikannya tempat itu medanpertarungan, maka struktur politik serupa itu tidak dikenalpada beberapa negeri Semenanjung Arab lainnya waktu itu.Segala macam sistem yang dapat dianggap sebagai suatu sistempolitik seperti pengertian kita sekarang atau sepertipengertian negara-negara yang sudah maju pada masa itu, didaerah-daerah seperti Tihama, Hijaz, Najd dan sepanjangdataran luas yang meliputi negeri-negeri Arab, pengertiandemikian itu belum dikenal. Anak negeri pada masa itu bahkansampai sekarang adalah penduduk pedalaman yang tidak biasa dikota-kota. Mereka tidak betah tinggal menetap di suatu tempat.Yang mereka kenal hanyalah hidup mengembara selalu,berpindah-pindah mencari padang rumput dan menuruti keinginanhatinya. Mereka tidak mengenal hidup cara lain selainpengembaraan itu.

Seperti juga ditempat-tempat lain, disinipun dasar hiduppengembaraan itu ialah kabilah. Kabilah-kabilah yang selalupindah dan mengembara itu tidak mengenal suatu peraturan atautata-cara seperti yang kita kenal. Mereka hanya mengenalkebebasan pribadi, kebebasan keluarga dan kebebasan kabilahyang penuh. Sedang orang kota, atas nama tata-tertib maumengalah dan membuang sebagian kemerdekaan mereka untukkepentingan masyarakat dan penguasa, sebagai imbalan atasketenangan dan kemewahan hidup mereka. Sedang seorangpengembara tidak pedulikan kemewahan, tidak betah denganketenangan hidup menetap, juga tidak tertarik kepada apapun -seperti kekayaan yang menjadi harapan orang kota - selainkebebasannya yang mutlak. Ia hanya mau hidup dalam persamaanyang penuh dengan anggota-anggota kabilahnya ataukabilah-kabilah lain sesamanya. Dasar kehidupannya ialahseperti makhluk-makhluk lain, mau survive, mau bertahan terussehingga sesuai dengan kaidah-kaidah kehormatannya yang sudahditanamkan dalam hidup mengembara yang serba bebas itu.

Oleh karena itu, kaum pengembara tidak menyukai tindakanketidak adilan yang ditimpakan kepada mereka. Mereka maumelawannya mati-matian, dan kalau tidak dapat melawan,ditinggalkannya tempat tinggal mereka itu, dan merekamengembara lagi ke seluruh jazirah, bila memang terpaksa harusdemikian.

Juga itu pula sebabnya, perang adalah jalan yang paling mudahbagi kabilah-kabilah ini bila harus juga timbul perselisihanyang tidak mudah diselesaikan dengan cara yang terhormat.Karena bawaan itu juga, maka tumbuhlah di kalangan sebagianbesar kabilah-kabilah itu sifat-sifat harga diri, keberanian,suka tolong-menolong, melindungi tetangga serta sikapmemaafkan sedapat mungkin dan semacamnya. Sifat-sifat ini akanmakin kuat apabila semakin dekat ia kepada kehidupanpedalaman, dan akan makin hilang apabila semakin dekat iakepada kehidupan kota.

Seperti kita sebutkan, karena faktor-faktor ekonomi juga, baikRumawi maupun Persia, hanya merasa tertarik kepada Yaman sajadari antara jazirah lainnya yang memang tidak mau tunduk itu.Mereka lebih suka meninggalkan tanah air daripada tundukkepada perintah. Baik pribadi-pribadi atau kabilah-kabilahtidak akan taat kepada peraturan apapun yang berlaku ataukepada lembaga apapun yang berkuasa.

Sifat-sifat pengembaraan itu cukup mempengaruhi daerah yangkecil-kecil yang tumbuh di sekitar jaziarah karena adanyaperdagangan para kafilah, seperti yang sudah kita terangkan.Daerah-daerah ini dipakai oleh para pedagang sebagai tempatberistirahat sesudah perjalanan yang begitu meletihkan. Disitu mereka bertemu dengan tempat-tempat pemujaan sang dewaguna memperoleh keselamatan bagi mereka serta menjauhkanmarabahaya gurun sahara serta mengharapkan perdagangan merekaselamat sampai di tempat tujuan.

Kota-kota seperti Mekah, Ta'if, Yathrib dan yang sejenis ituseperti wahah-wahah (oase) yang terserak di celah-celah gunungatau gurun pasir, terpengaruh juga oleh sifat-sifatpengembaraan demikian itu. Dalam susunan kabilah sertacabang-cabangnya, perangai hidup, adat-istiadat sertakebenciannya terhadap segala yang membatasi kebebasannya lebihdekat kepada cara hidup pedalaman daripada kepada cara-cara dikota, sekalipun mereka dipaksa oleh sesuatu cara hidup yangmenetap, yang tentunya tidak sama dengan cara-hidup pedalaman.Dalam pembicaraan tentang Mekah dan Yathrib pada pasal berikutini akan terlihat agak lebih terperinci.

Lingkungan masyarakat dalam alam demikian ini serta keadaanmoral, politik dan sosial yang ada pada mereka, mempunyaipengaruh yang sama terhadap cara beragamanya. Melihathubungannya dengan agama Kristen Rumawi dan Majusi Persia,adakah Yaman dapat terpengaruh oleh kedua agama itu dansekaligus mempengaruhi kedua agama tersebut di jazirah Arablainnya? Ini juga yang terlintas dalam pikiran kita, terutamamengenai agama Kristen. Misi Kristen yang ada pada masa itusama giatnya seperti yang sekarang dalam mempropagandakanagama. Pengaruh pengertian agama dalam jiwa serta cara hidupkaum pengembara tidak sama dengan orang kota. Dalam kehidupankaum pengembara manusia berhubungan dengan alam, ia merasakanadanya wujud yang tak terbatas dalam segala bentuknya. Iamerasa perlu mengatur suatu cara hidup antara dirinya denganalam dengan ketak-terbatasannya itu. Sedang bagi orang kotaketak-terbatasan itu sudah tertutup oleh kesibukannyahari-hari, oleh adanya perlindungan masyarakat terhadapdirinya sebagai imbalan atas kebebasannya yang diberikansebagian kepada masyarakat, serta kesediaannya tunduk kepadaundang-undang penguasa supaya memperoleh jaminan dan hakperlindungan. Hal ini menyebabkannya tidak merasa perluberhubungan dengan yang di luar penguasa itu, dengan kekuatanalam yang begitu dahsyat terhadap kehidupan manusia. Hubunganjiwa dengan unsur-unsur alam yang di sekitarnya jadiberkurang.

Dalam keadaan serupa ini, apakah yang telah diperoleh Kristendengan kegiatannya yang begitu besar sejak abad-abad permulaandalam menyebarkan ajaran agamanya itu? Barangkali soalnyahanya akan sampai di situ saja kalau tidak karena adanyasoal-soal lain yang menyebabkan negeri-negeri Arab itu,termasuk Yaman, tetap bertahan pada paganisma agamanenek-moyangnya, dan hanya beberapa kabilah saja yang maumenerima agama Kristen.

Manifestasi peradaban dunia yang paling jelas pada masa itu -seperti yang sudah kita saksikan - berpusat di sekitar LautTengah dan Laut Merah. Agama-agama Kristen dan Yahudibertetangga begitu dekat sekitar tempat itu. Kalau keduanyatidak memperlihatkan permusuhan yang berarti, juga tidakmemperlihatkan persahabatan yang berarti pula. Orang-orangYahudi masa itu dan sampai sekarang juga masih menyebut-nyebutadanya pembangkangan dan perlawanan Nabi Isa kepada agamamereka. Dengan diam-diam mereka bekerja mau membendung arusagama Kristen yang telah mengusir mereka dari Palestina, danyang masih berlindung dibawah panji Imperium Rumawi yangmembentang luas itu.

Read more...

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM (2/4)
Muhammad Husain Haekal

Kedua kekuatan yang sekarang sedang berhadap-hadapan ituialah: kekuatan Kristen dan kekuatan Majusi, kekuatan Baratberhadapan dengan kekuatan Timur. Bersamaan dengan itukekuasaan-kekuasaan kecil yang berada dibawah pengaruh keduakekuatan itu, pada awal abad keenam berada di sekitar jazirahArab. Kedua kekuatan itu masing-masing mempunyai hasratekspansi dan penjajahan. Pemuka-pemuka kedua agama itumasing-masing berusaha sekuat tenaga akan menyebarkan agamanyake atas kepercayaan agama lain yang sudah dianutnya.Sungguhpun demikian jazirah itu tetap seperti sebuah oasisyang kekar tak sampai terjamah oleh peperangan, kecuali padabeberapa tempat di bagian pinggir saja, juga tak sampaiterjamah oleh penyebaran agama-agama Masehi atau Majusi,kecuali sebagian kecil saja pada beberapa kabilah. Gejalademikian ini dalam sejarah kadang tampak aneh kalau tidak kitalihat letak dan iklim jazirah itu serta pengaruh keduanyaterhadap kehidupan penduduknya, dalam aneka macam perbedaandan persamaan serta kecenderungan hidup mereka masing-masing.

Jazirah Arab bentuknya memanjang dan tidak parallelogram. Kesebelah utara Palestina dan padang Syam, ke sebelah timurHira, Dijla (Tigris), Furat (Euphrates) dan Teluk Persia, kesebelah selatan Samudera Indonesia dan Teluk Aden, sedang kesebelah barat Laut Merah. Jadi, dari sebelah barat dan selatandaerah ini dilingkungi lautan, dari utara padang sahara dandari timur padang sahara dan Teluk Persia. Akan tetapi bukanrintangan itu saja yang telah melindunginya dari serangan danpenyerbuan penjajahan dan penyebaran agama, melainkan jugakarena jaraknya yang berjauh-jauhan. Panjang semenanjung itumelebihi seribu kilometer, demikian juga luasnya sampai seribukilometer pula. Dan yang lebih-lebih lagi melindunginya ialahtandusnya daerah ini yang luar biasa hingga semua penjajahmerasa enggan melihatnya. Dalam daerah yang seluas itu sebuahsungaipun tak ada. Musim hujan yang akan dapat dijadikanpegangan dalam mengatur sesuatu usaha juga tidak menentu.Kecuali daerah Yaman yang terletak di sebelah selatan yangsangat subur tanahnya dan cukup banyak hujan turun, wilayahArab lainnya terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi,lembah-lembah tandus serta alam yang gersang. Tak mudah orangakan dapat tinggal menetap atau akan memperoleh kemajuan.Samasekali hidup di daerah itu tidak menarik selain hidupmengembara terus-menerus dengan mempergunakan unta sebagaikapalnya di tengah-tengah lautan padang pasir itu, sambilmencari padang hijau untuk makanan ternaknya, beristirahatsebentar sambil menunggu ternak itu menghabiskan makanannya,sesudah itu berangkat lagi mencari padang hijau baru di tempatlain. Tempat-tempat beternak yang dicari oleh orang-orangbadwi jazirah biasanya di sekitar mata air yang menyumber daribekas air hujan, air hujan yang turun dari celah-celah batu didaerah itu. Dari situlah tumbuhnya padang hijau yang terserakdi sana-sini dalam wahah-wahah yang berada di sekitar mataair.

Sudah wajar sekali dalam wilayah demikian itu, yang sepertiSahara Afrika Raya yang luas, tak ada orang yang dapat hidupmenetap, dan cara hidup manusia yang biasapun tidak puladikenal. Juga sudah biasa bila orang yang tinggal di daerahitu tidak lebih maksudnya hanya sekadar menjelajahinya danmenyelamatkan diri saja, kecuali di tempat-tempat yang takseberapa, yang masih ditumbuhi rumput dan tempat beternak.Juga sudah sewajarnya pula tempat-tempat itu tetap tak dikenalkarena sedikitnya orang yang mau mengembara dan maumenjelajahi daerah itu. Praktis orang zaman dahulu tidakmengenal jazirah Arab, selain Yaman. Hanya saja letaknya itutelah dapat menyelamatkan dari pengasingan dan penghuninyapundapat bertahan diri.

Pada masa itu orang belum merasa begitu aman mengarungi lautanguna mengangkut barang dagangan atau mengadakan pelayaran.Dari peribahasa Arab yang dapat kita lihat sekarangmenunjukkan, bahwa ketakutan orang menghadapi laut samaseperti dalam menghadapi maut. Tetapi, bagaimanapun juga untukmengangkut barang dagangan itu harus ada jalan lain selainmengarungi bahaya maut itu. Yang paling penting transporperdagangan masa itu ialah antara Timur dan Barat: antaraRumawi dan sekitarnya, serta India dan sekitarnya. JazirahArab masa itu merupakan daerah lalu-lintas perdagangan yangdiseberanginya melalui Mesir atau melalui Teluk Persia, lewatterusan yang terletak di mulut Teluk Persia itu. Sudah tentuwajar sekali bilamana penduduk pedalaman jazirah Arab itumenjadi raja sahara, sama halnya seperti pelaut-pelaut padamasa-masa berikutnya yang daerahnya lebih banyak dikuasai airdaripada daratan, menjadi raja laut. Dan sudah wajar pulabilamana raja-raja padang pasir itu mengenal seluk-beluk jalanpara kafilah sampai ke tempat-tempat yang berbahaya, samahalnya seperti para pelaut, mereka sudah mengenal garis-garisperjalanan kapal sampai sejauh-jauhnya. "Jalan kafilah itubukan dibiarkan begitu saja," kataHeeren, "tetapi sudahmenjadi tempat yang tetap mereka lalui. Di daerah padang pasiryang luas itu, yang biasa dilalui oleh para kafilah, alamtelah memberikan tempat-tempat tertentu kepada mereka,terpencar-pencar di daerah tandus, yang kelak menjadi tempatmereka beristirahat. Di tempat itu, di bawah naunganpohon-pohon kurma dan di tepi air tawar yang mengalir disekitarnya, seorang pedagang dengan binatang bebannya dapatmenghilangkan haus dahaga sesudah perjalanan yang melelahkanitu. Tempat-tempat peristirahatan itu juga telah menjadigudang perdagangan mereka, dan yang sebagian lagi dipakaisebagai tempat penyembahan, tempat ia meminta perlindunganatas barang dagangannya atau meminta pertolongan dari tempatitu."1

Lingkungan jazirah itu penuh dengan jalan kafilah. Yangpenting di antaranya ada dua. Yang sebuah berbatasan denganTeluk Persia, Sungai Dijla, bertemu dengan padang Syam danPalestina. Pantas jugalah kalau batas daerah-daerah sebelahtimur yang berdekatan itu diberi nama Jalan Timur. Sedang yangsebuah lagi berbatasan dengan Laut Merah; dan karena itudiberi nama Jalan Barat. Melalui dua jalan inilah produksibarang-barang di Barat diangkut ke Timur dan barang-barang diTimur diangkut ke Barat. Dengan demikian daerah pedalaman itumendapatkan kemakmurannya.

Akan tetapi itu tidak menambah pengetahuan pihak Barat tentangnegeri-negeri yang telah dilalui perdagangan mereka itu.Karena sukarnya menempuh daerah-daerah itu, baik pihak Baratmaupun pihak Timur sedikit sekali yang mau mengarunginya -kecuali bagi mereka yang sudah biasa sejak masa mudanya.Sedang mereka yang berani secara untung-untunganmempertaruhkan nyawa banyak yang hilang secara sia-sia ditengah-tengah padang tandus itu. Bagi orang yang sudah biasahidup mewah di kota, tidak akan tahan menempuh gunung-gunungtandus yang memisahkan Tihama dari pantai Laut Merah dengansuatu daerah yang sempit itu. Kalaupun pada waktu itu ada jugaorang yang sampai ke tempat tersebut - yang hanya mengenalunta sebagai kendaraan - ia akan mendaki celah-celahpegunungan yang akhirnya akan menyeberang sampai ke datarantinggi Najd yang penuh dengan padang pasir. Orang yang sudahbiasa hidup dalam sistem politik yang teratur dan dapatmenjamin segala kepuasannya akan terasa berat sekali hidupdalam suasana pedalaman yang tidak mengenal tata-tertibkenegaraan. Setiap kabilah, atau setiap keluarga, bahkansetiap pribadipun tidak mempunyai suatu sistiem hubungandengan pihak lain selain ikatan keluarga atau kabilah atauikatan sumpah setia kawan atau sistem jiwar (perlindunganbertetangga) yang biasa diminta oleh pihak yang lemah kepadayang lebih kuat.

Pada setiap zaman tata-hidup bangsa-bangsa pedalaman itumemang berbeda dengan kehidupan di kota-kota. Ia sudah puasdengan cara hidup saling mengadakan pembalasan, melawanpermusuhan dengan permusuhan, menindas yang lemah yang tidakmempunyai pelindung. Keadaan semacam ini tidak menarikperhatian orang untuk membuat penyelidikan yang lebih dalam.

Oleh karena itu daerah Semenanjung ini tetap tidak dikenaldunia pada waktu itu. Dan barulah kemudian - sesudah Muhammads.a.w. lahir di tempat tersebut - orang mulai mengenalsejarahnya dari berita-berita yang dibawa orang dari tempatitu, dan daerah yang tadinya samasekali tertutup itu sekarangsudah mulai dikenal dunia.

Tak ada yang dikenal dunia tentang negeri-negeri Arab ituselain Yaman dan tetangga-tetangganya yang berbatasan denganTeluk Persia. Hal ini bukan karena hanya disebabkan olehadanya perbatasan Teluk Persia dan Samudera Indonesia saja,tetapi lebih-lebih disebabkan oleh - tidak sepertijazirah-jazirah lain - gurun sahara yang tandus. Dunia tidaktertarik, negara yang akan bersahabatpun tidak merasa akanmendapat keuntungan dan pihak penjajah juga tidak punyakepentingan. Sebaliknya, daerah Yaman tanahnya subur, hujanturun secara teratur pada setiap musim. Ia menjadi negeriperadaban yang kuat, dengan kota-kota yang makmur dantempat-tempat beribadat yang kuat sepanjang masa. Pendudukjazirah ini terdiri dari suku bangsa Himyar, suatu suku bangsayang cerdas dan berpengetahuan luas. Air hujan yang menyiramibumi ini mengalir habis menyusuri tanah terjal sampai ke laut.Mereka membuat Bendungan Ma'rib yang dapat menampung arus airhujan sesuai dengan syarat-syarat peradaban yang berlaku.

Sebelum di bangunnya bendungan ini , air hujan yang derasterjun dari pegunungan Yaman yang tinggi-tinggi itu, menyusurturun ke lembah-lembah yang terletak di sebelah timur kotaMa'rib. Mula-mula air turun melalui celah-celah dua buahgunung yang terletak di kanan-kiri lembah ini, memisahkan satusama lain seluas kira-kira 400 meter. Apabila sudah sampai diMa'rib air itu menyebar ke dalam lembah demikian rupa sehinggahilang terserap seperti di bendungan-bendungan Hulu SungaiNil. Berkat pengetahuan dan kecerdasan yang ada pada pendudukYaman itu, mereka membangun sebuah bendungan, yaitu BendunganMa'rib. Bendungan ini dibangun daripada batu di ujung lembahyang sempit, lalu dibuatnya celah-celah guna memungkinkanadanya distribusi air ke tempat-tempat yang mereka kehendakidan dengan demikian tanah mereka bertambah subur.

Peninggalan-peninggalan peradaban Himyar di Yaman yang pernahdiselidiki - dan sampai sekarang penyelidikan itu masihditeruskan -menunjukkan, bahwa peradaban mereka pada suatusaat memang telah mencapai tingkat yang tinggi sekali, jugasejarahpun menunjukkan bahwa Yaman pernah pula mengalamibencana.

Sungguhpun begitu peradaban yang dihasilkan dari kesuburannegerinya serta penduduknya yang menetap menimbulkan gangguanjuga dalam lingkungan jazirah itu. Raja-raja Yaman kadang darikeluarga Himyar yang sudah turun-temurun, kadang juga darikalangan rakyat Himyar sampai pada waktu Dhu Nuwas al-Himyariberkuasa. Dhu Nuwas sendiri condong sekali kepada agama Musa(Yudaisma), dan tidak menyukai penyembahan berhala yang telahmenimpa bangsanya. Ia belajar agama ini dari orang-orangYahudi yang pindah dan menetap di Yaman. Dhu Nuwas inilah yangdisebut-sebut oleh ahli-ahli sejarah, yang termasuk dalamkisah "orang-orang yang membuat parit," dan menyebabkanturunnya ayat: "Binasalah orang-orang yang telah membuatparit. Api yang penuh bahan bakar. Ketika mereka duduk ditempat itu. Dan apa yang dilakukan orang-orang beriman itumereka menyaksikan. Mereka menyiksa orang-orang itu hanyakarena mereka beriman kepada Allah Yang Maha Mulia danTerpuji." (Qur'an 85:4-8)

Cerita ini ringkasnya ialah bahwa ada seorang pengikut NabiIsa yang saleh bernama Phemion telah pindah dari KerajaanRumawi ke Najran. Karena orang ini baik sekali, penduduk kotaitu banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga jumlah merekamakin lama makin bertambah juga. Setelah berita itu sampaikepada Dhu Nuwas, ia pergi ke Najran dan dimintanya kepadapenduduk supaya mereka masuk agama Yahudi, kalau tidak akandibunuh. Karena mereka menolak, maka digalilah sebuah paritdan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parititu dan yang tidak mati karena api, dibunuhnya kemudian denganpedang atau dibikin cacat. Menurut beberapa buku sejarahkorban pembunuhan itu mencapai duapuluh ribu orang. Salahseorang di antaranya dapat lolos dari maut dan dari tangan DhuNuwas, ia lari ke Rumawi dan meminta bantuan KaisarYustinianus atas perbuatan Dhu Nuwas itu. Oleh karena letakKerajaan Rumawi ini jauh dari Yaman, Kaisar itu menulis suratkepada Najasyi (Negus) supaya mengadakan pembalasan terhadapraja Yaman. Pada waktu itu [abad ke-6] Abisinia yang dipimpinoleh Najasyi sedang berada dalam puncak kemegahannya.Perdagangan yang luas melalui laut disertai oleh armada yangkuat2 dapat menancapkan pengaruhnya sampai sejauh-jauhnya.Pada waktu itu ia menjadi sekutu Imperium Rumawi Timur danyang memegang panji Kristen di Laut Merah, sedang KerajaanRumawi Timur sendiri menguasainya di bagian Laut Tengah.

Read more...

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM

BAGIAN PERTAMA: ARAB PRA-ISLAM (1/4)
Muhammad Husain Haekal

Sumber peradaban pertama - Agama Yahudi dan Kristen - Sekta-sekta Kristen dan Pertentangannya - Majusi Persia di jazirah Arab - Jalan-jalan kafilah - Yaman dan peradabannya - Sebabnya Jazirah bertahan pada paganisma.

PENYELIDIKAN mengenai sejarah peradaban manusia dan dari manapula asal-usulnya, sebenarnya masih ada hubungannya denganzaman kita sekarang ini. Penyelidikan demikian sudah lamamenetapkan, bahwa sumber peradaban itu sejak lebih dari enamribu tahun yang lalu adalah Mesir. Zaman sebelum itudimasukkan orang kedalam kategori pra-sejarah. Oleh karena itusukar sekali akan sampai kepada suatu penemuan yang ilmiah.Sarjana-sarjana ahli purbakala (arkelogi) kini kembalimengadakan penggalian-penggalian di Irak dan Suria denganmaksud mempelajari soal-soal peradaban Asiria dan Funisiaserta menentukan zaman permulaan daripada kedua macamperadaban itu: adakah ia mendahului peradaban Mesir masaFiraun dan sekaligus mempengaruhinya, ataukah ia menyusul masaitu dan terpengaruh karenanya?

Apapun juga yang telah diperoleh sarjana-sarjana arkelogidalam bidang sejarah itu, samasekali tidak akan mengubahsesuatu dari kenyataan yang sebenarnya, yang dalam penggalianbenda-benda kuno Tiongkok dan Timur Jauh belum memperlihatkanhasil yang berlawanan. Kenyataan ini ialah bahwa sumberperadaban pertama - baik di Mesir, Funisia atau Asiria - adahubungannya dengan Laut Tengah; dan bahwa Mesir adalah pusatyang paling menonjol membawa peradaban pertama itu ke Yunaniatau Rumawi, dan bahwa peradaban dunia sekarang, masa hidupkita sekarang ini, masih erat sekali hubungannya denganperadaban pertama itu.

Apa yang pernah diperlihatkan oleh Timur Jauh dalampenyelidikam tentang sejarah peradaban, tidak pernah memberipengaruh yang jelas terhadap pengembangan peradaban-peradabanFira'un, Asiria atau Yunani, juga tidak pernah mengubah tujuandan perkembangan peradaban-peradaban tersebut. Hal ini baruterjadi sesudah ada akulturasi dan saling-hubungan denganperadaban Islam. Di sinilah proses salingpengaruh-mempengaruhi itu terjadi, proses asimilasi yang sudahsedemikian rupa, sehingga pengaruhnya terdapat pada peradabandunia yang menjadi pegangan umat manusia dewasa ini.

Peradaban-peradaban itu sudah begitu berkembang dan tersebarke pantai-pantai Laut Tengah atau di sekitarnya, di Mesir, diAsiria dan Yunani sejak ribuan tahun yang lalu, yang sampaisaat ini perkembangannya tetap dikagumi dunia: perkembangandalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang pertanian,perdagangan, peperangan dan dalam segala bidang kegiatanmanusia. Tetapi, semua peradaban itu, sumber danpertumbuhannya, selalu berasal dari agama. Memang benar bahwasumber itu berbeda-beda antara kepercayaan trinitas MesirPurba yang tergambar dalam Osiris, Isis dan Horus, yangmemperlihatkan kesatuan dan penjelmaan hidup kembali dinegerinya serta hubungan kekalnya hidup dari bapa kepada anak,dan antara paganisma Yunani dalam melukiskan kebenaran,kebaikan dan keindahan yang bersumber dan tumbuh darigejala-gejala alam berdasarkan pancaindera; demikian sesudahitu timbul perbedaan-perbedaan yang dengan penggambaransemacam itu dalam pelbagai zaman kemunduran itu telahmengantarkannya ke dalam kehidupan duniawi. Akan tetapi sumbersemua peradaban itu tetap membentuk perjalanan sejarah dunia,yang begitu kuat pengaruhnya sampai saat kita sekarang ini,sekalipun peradaban demikian hendak mencoba melepaskan diridan melawan sumbernya sendiri itu dari zaman ke zaman. Siapatahu, hal yang serupa kelak akan hidup kembali.

Dalam lingkungan masyarakat ini, yang menyandarkanperadabannya sejak ribuan tahun kepada sumber agama, dalamlingkungan itulah dilahirkan para rasul yang membawaagama-agama yang kita kenal sampai saat ini. Di Mesirdilahirkan Musa, dan dalam pangkuan Firaun ia dibesarkan dandiasuh, dan di tangan para pendeta dan pemuka-pemuka agamakerajaan itu ia mengetahui keesaan Tuhan dan rahasia-rahasiaalam.

Setelah datang ijin Tuhan kepadanya supaya ia membimbing umatdi tengah-tengah Firaun yang berkata kepada rakyatnya: "Akulahtuhanmu yang tertinggi" iapun berhadapan dengan Firaun sendiridan tukang-tukang sihirnya, sehingga akhirnya terpaksa iabersama-sama orang-orang Israil yang lain pindah ke Palestina.Dan di Palestina ini pula dilahirkan Isa, Ruh dan Firman Allahyang ditiupkan ke dalam diri Mariam. Setelah Tuhan menarikkembali Isa putera Mariam, murid-muridnya kemudian menyebarkanagama Nasrani yang dianjurkan Isa itu. Mereka danpengikut-pengikut mereka mengalami bermacam-macampenganiayaan. Kemudian setelah dengan kehendak Tuhan agama initersebar, datanglah Maharaja Rumawi yang menguasai duniaketika itu, membawa panji agama Nasrani. Seluruh KerajaanRumawi kini telah menganut agama Isa. Tersebarlah agama ini diMesir, di Syam (Suria-Libanon dan Palestina) dan Yunani, dandari Mesir menyebar pula ke Ethiopia. Sesudah itu selamabeberapa abad kekuasaan agama ini semakin kuat juga. Semuayang berada di bawah panji Kerajaan Rumawi dan yang inginmengadakan persahabatan dan hubungan baik dengan Kerajaan ini,berada di bawah panji agama Masehi itu.

Berhadapan dengan agama Masehi yang tersebar di bawah panjidan pengaruh Rumawi itu berdiri pula kekuasaan agama Majusi diPersia yang mendapat dukungan moril di Timur Jauh dan diIndia. Selama beberapa abad itu Asiria dan Mesir yangmembentang sepanjang Funisia, telah merintangi terjadinyasuatu pertarungan langsung antara kepercayaan dan peradabanBarat dengan Timur. Tetapi dengan masuknya Mesir dan Funisiake dalam lingkungan Masehi telah pula menghilangkan rintanganitu. Paham Masehi di Barat dan Majusi di Timur sekarang sudahberhadap-hadapan muka. Selama beberapa abad berturut-turut,baik Barat maupun Timur, dengan hendak menghormati agamanyamasing-masing, yang sedianya berhadapan dengan rintangan alam,kini telah berhadapan dengan rintangan moril, masing-masingmerasa perlu dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankankepercayaannya, dan satu sama lain tidak saling mempengaruhikepercayaan atau peradabannya, sekalipun peperangan antaramereka itu berlangsung terus-menerus sampai sekian lama.

Akan tetapi, sekalipun Persia telah dapat mengalahkan Rumawidan dapat menguasai Syam dan Mesir dan sudah sampai pula diambang pintu Bizantium, namun tak terpikir oleh raja-rajaPersia akan menyebarkan agama Majusi atau menggantikan tempatagama Nasrani. Bahkan pihak yang kini berkuasa itu malahanmenghormati kepercayaan orang yang dikuasainya. Rumah-rumahibadat mereka yang sudah hancur akibat perang dibantu pulamembangun kembali dan dibiarkan mereka bebas menjalankanupacara-upacara keagamaannya. Satu-satunya yang diperbuatpihak Persia dalam hal ini hanyalah mengambil Salib Besar dandibawanya ke negerinya. Bilamana kelak kemenangan itu bergantiberada di pihak Rumawi Salib itupun diambilnya kembali daritangan Persia. Dengan demikian peperangan rohani di Barat itutetap di Barat dan di Timur tetap di Timur. Dengan demikianrintangan moril tadi sama pula dengan rintangan alam dan keduakekuatan itu dari segi rohani tidak saling berbenturan.

Keadaan serupa itu berlangsung terus sampai abad keenam. Dalampada itu pertentangan antara Rumawi dengan Bizantium makinmeruncing. Pihak Rumawi, yang benderanya berkibar di benuaEropa sampai ke Gaul dan Kelt di Inggris selama beberapagenerasi dan selama zaman Julius Caesar yang dibanggakan duniadan tetap dibanggakan, kemegahannya itu berangsur-angsur telahmulai surut, sampai akhirnya Bizantium memisahkan diri dengankekuasaan sendiri pula, sebagai ahliwaris Kerajaan Rumawi yangmenguasai dunia itu. Puncak keruntuhan Kerajaan Rumawi ialahtatkala pasukan Vandal yang buas itu datang menyerbunya danmengambil kekuasaan pemerintahan di tangannya. Peristiwa initelah menimbulkan bekas yang dalam pada agama Masehi yangtumbuh dalam pangkuan Kerajaan Rumawi. Mereka yang sudahberiman kepada Isa itu telah mengalami pengorbanan-pengorbananbesar, berada dalam ketakutan di bawah kekuasaan Vandal itu.

Mazhab-mazhab agama Masehi ini mulai pecah-belah.Dari zaman kezaman mazhab-mazhab itu telah terbagi-bagi ke dalamsekta-sekta dan golongan-golongan. Setiap golongan mempunyaipandangan dan dasar-dasar agama sendiri yang bertentangandengan golongan lainnya. Pertentangan-pertentangan antaragolongan-golongan satu sama lain karena perbedaan pandanganitu telah mengakibatkan adanya permusuhan pribadi yang terbawaoleh karena moral dan jiwa yang sudah lemah, sehingga cepatsekali ia berada dalam ketakutan, mudah terlibat dalamfanatisma yang buta dan dalam kebekuan. Pada masa-masa itu, diantara golongan-golongan Masehi itu ada yang mengingkari bahwaIsa mempunyai jasad disamping bayangan yang tampak padamanusia; ada pula yang mempertautkan secara rohaniah antarajasad dan ruhnya sedemikian rupa sehingga memerlukan khayaldan pikiran yang begitu rumit untuk dapat menggambarkannya;dan disamping itu ada pula yang mau menyembah Mariam,sementara yang lain menolak pendapat bahwa ia tetap perawansesudah melahirkan Almasih.

Terjadinya pertentangan antara sesama pengikut-pengikut Isaitu adalah peristiwa yang biasa terjadi pada setiap umat danzaman, apabila ia sedang mengalami kemunduran: soalnya hanyaterbatas pada teori kata-kata dan bilangan saja, dan pada tiapkata dan tiap bilangan itu ditafsirkan pula denganbermacam-macam arti, ditambah dengan rahasia-rahasia, ditambahdengan warna-warni khayal yang sukar diterima akal dan hanyadapat dikunyah oleh perdebatan-perdebatan sophisma yang kakusaja.

Salah seorang pendeta gereja berkata: "Seluruh penjuru kotaitu diliputi oleh perdebatan. Orang dapat melihatnya dalampasar-pasar, di tempat-tempat penjual pakaian, penukaran uang,pedagang makanan. Jika ada orang bermaksud hendak menukarsekeping emas, ia akan terlibat ke dalam suatu perdebatantentang apa yang diciptakan dan apa yang bukan diciptakan.Kalau ada orang hendak menawar harga roti maka akandijawabnya: Bapa lebih besar dari putera dan putera tundukkepada Bapa. Bila ada orang yang bertanya tentang kolam mandiadakah airnya hangat, maka pelayannya akan segera menjawab:"Putera telah diciptakan dari yang tak ada."

Tetapi kemunduran yang telah menimpa agama Masehi sehingga iaterpecah-belah kedalam golongan-golongan dan sekta-sekta itudari segi politik tidak begitu besar pengaruhnya terhadapKerajaan Rumawi. Kerajaan itu tetap kuat dan kukuh.Golongan-golongan itupun tetap hidup dibawah naungannya dengantetap adanya semacam pertentangan tapi tidak sampai orangmelibatkan diri kedalam polemik teologi atau sampai memasukipertemuan-pertemuan semacam itu yang pernah diadakan gunamemecahkan sesuatu masalah. Suatu keputusan yang pernahdiambil oleh suatu golongan tidak sampai mengikat golonganyang lain. Dan Kerajaanpun telah pula melindungi semuagolongan itu dan memberi kebebasan kepada mereka mengadakanpolemik, yang sebenarnya telah menambah kuatnya kekuasaanKerajaan dalam bidang administrasi tanpa mengurangipenghormatannya kepada agama. Setiap golongan jadinyabergantung kepada belas kasihan penguasa, bahkan ada dugaanbahwa golongan itu menggantungkan diri kepada adanya pengakuanpihak yang berkuasa itu.

Sikap saling menyesuaikan diri di bawah naungan Imperium ituitulah pula yang menyebabkan penyebaran agama Masehi tetapberjalan dan dapat diteruskan dari Mesir dibawah Rumawi sampaike Ethiopia yang merdeka tapi masih dalam lingkunganpersahabatan dengan Rumawi. Dengan demikian ia mempunyaikedudukan yang sama kuat di sepanjang Laut Merah seperti disekitar Laut Tengah itu. Dari wilayah Syam ia menyeberang kePalestina. Penduduk Palestina dan penduduk Arab Ghassan yangpindah ke sana telah pula menganut agama itu, sampai ke pantaiFurat, penduduk Hira, Lakhmid dan Mundhir yang berpindah daripedalaman sahara yang tandus ke daerah-daerah subur jugademikian, yang selanjutnya mereka tinggal di daerah itubeberapa lama untuk kemudian hidup di bawah kekuasaan PersiaMajusi.

Dalam pada itu kehidupan Majusi di Persia telah pula mengalamikemunduran seperti agama Masehi dalam Imperium Rumawi. Kalaudalam agama Majusi menyembah api itu merupakan gejala yangpaling menonjol, maka yang berkenaan dengan dewa kebaikan dankejahatan pengikut-pengikutnya telah berpecah-belah jugamenjadi golongan-golongan dan sekta-sekta pula. Tapi disinibukan tempatnya menguraikan semua itu. Sungguhpun begitukekuasaan politik Persia tetap kuat juga. Polemik keagamaantentang lukisan dewa serta adanya pemikiran bebas yangtergambar dibalik lukisan itu, tidaklah mempengaruhinya.Golongan-golongan agama yang berbeda-beda itu semua berlindungdi bawah raja Persia. Dan yang lebih memperkuat pertentanganitu ialah karena memang sengaja digunakan sebagai suatu carasupaya satu dengan yang lain saling berpukulan, atas dasarkekuatiran, bila salah satunya menjadi kuat, maka Raja atausalah satu golongan itu akan memikul akibatnya.

Read more...

[sunting] Kedudukan Hadith Di Dalam Islam

Kedudukan hadith dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang hadith – di dalam al Quran disebut sebagai al Sunnah – malahan dalam banyak tempat hadith disebutkan selari dengan al Kitab ataupun al Quran. Di dalam al Quran juga disebutkan dengan ketaatan terhadap Rasulullah saw yang disebutkan bersama dengan ketaataan kepada Allah. Ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam al Quran di dalam firman Allah seperti ;

Maksudnya ; “Dan taatilah Allah dan RasulNya, jika kamu adalah orang-orang yang beriman” (surah al Anfāl : ayat 1)

Maksudnya ; “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka” (surah al Ahzāb : ayat 36)

Maksudnya ; “Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (surah al Hasyr : ayat 7)

Dengan penegasan al Quran di atas, jelaslah bahawa hadith tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam selari dengan al Quran.

Sesetengah pengarang menyebutkan mengenai 5 fungsi hadith yang utama – dalam sesetengah buku cuma disebut 4 – iaitu ;

# Penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam al Quran seperti dalam perkara pengsyariatan sembahyang, puasa dan haji.

# Penghurai dan pentafsir bagi ayat-ayat al Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai cara perlaksanaan sembahyang, kaedah jual beli, menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al Quran.

# Menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tiada di dalam al Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh haiwan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan haiwan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. di dalam al Quran hanya dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih. Maka dalam hal ini, hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh haiwan pemburu adalah haram dimakan.

# Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al Quran.Sesetengah ahl al Ra’y berpandangan bahawa hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurang-kurangnya bertaraf Mutawatîr, Masyhûr ataupun Mustafhîdh.

# Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan.

Dalam menentukan fungsi-fungsi bagi hadith ini, para ulama bersepakat dalam menentukan fungsi pertama dan kedua tetapi mereka masih berselisih dalam menentukan fungsi ketiga, keempat dan kelima. Menurut ulama Hanafiyyah, hadith-hadith Mutawatîr dan Masyhûr boleh menasakhkan hukum al Quran manakala Imam Syafie sendiri menolak penasakhan itu.
Di dalam bidang ibadat, hadith memainkan peranannya dalam menghuraikan maksud ayat-ayat al Quran mengenai pengsyariatan sesuatu bentuk ibadat dengan lebih jelas. Tambahan pula, hadith juga memperincikan lagi masalah-masalah yang berhubung dengan pelaksanaan sesuatu ibadat sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram.

Dalam bidang hukum atau undang-undang, hadith memperincikan hukuman-hukuman dan undang-undang yang terdapat di dalam al Quran seperti hukuman terhadap penzina. Hadith juga berbicara meliputi soal-soal yang berhubung dengan keadilan sosial, ekonomi dan politik. Hadith juga menerangkan mengenai hal-hal mengenai masalah-masalah perseorangan dan kekeluargaan seperti soal nikah, cerai dan talak. Begitu juga kita tidak menemui secara khusus tentang larangan al Quran terhadap amalan rasuah dan menyorok barang dagangan dan perkara-perkara ini diterangkan di dalam hadith.

Mengenai ilmu pengetahuan pula, tidak sedikit ilmu yang boleh kita korek dari hadith bagaikan satu dasar yang tidak diketahui kedalamannya sama ada ilmu sejarah – sejarah penciptaan alam dan bangsa-bangsa terdahulu -, ilmu nasab, ilmu sosiologi, bahasa, sastera, budaya dan banyak lagi. Tambahan pula, hadith juga menggalakkan manusia agar berusaha menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Manakala dalam soal pembentukan akhlak pula, maka sememangnya pengutusan Rasulullah saw itu sendiri adalah untuk membentuk akhlak yang mulia.

Read more...

Hadis

Hadith atau hadis (bahasa Arab: الحديث hadīth mufrad, ahādīth "أحاديث" jamak); adalah tradisi-tradisi berkaitan kata-kata dan perbuatan bagi nabi Muhammad s.a.w.. Koleksi-koleksi hadis dianggap sebagai alat penting untuk menentukan Sunnah, atau cara hidup Islam, oleh semua sekolah-sekolah tradisional perundangan. Hadis dijadikan sumber hukum dalam Islam selain al-Quran, Ijma dan Qiyas.

Ada ramai ulama periwayat hadis, namun yang sering digunakan dalam fiqh Islam ada tujuh iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kitab mereka ini dikenali sebagai Sahih al Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al Tirmizi, Musnad Imam Ahmad, Sunan al Nasa'ie dan Sunan Ibnu Majah.

Read more...

Mengupas Tiga Dalil Syariat

Belakangan ini, ada kecenderungan sebagian umat Islam menjadikan syariat Islam seolah-olah bagaikan obat antibiotik yang dapat menyembuhkan semua penyakit di setiap tempat dan di segala zaman. Mereka berpandangan bahwa syariat Islam itu sempurna sehingga mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai ibadah, muamalah, sampai sistem pemerintahan.

Klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut selalu diulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Implikasinya adalah syariat islam seakan-akan tidak membutuhkan teori atau ilmu non-syariah. Semua problematika ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum bisa dipecahkan oleh syariat Islam yang telah diturunkan Allah 15 abad yang lampau. Untuk itu, sudah selayaknya dilakukan tinjauan ulang terhadap klaim kesempurnaan syariat Islam.

Tiga Dalil
Klaim kesempurnaan di atas biasanya didasarkan pada tiga dalil.
Pertama, dalam al-Maidah ayat 3, Allah telah menyatakan, "Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu."
Kalimat ini sebenarnya hanyalah penggalan ayat yang sebelumnya berbicara mengenai keharaman makanan tertentu dan larangan mengundi nasib serta larangan untuk takut kepada orang kafir. Karena itulah, konteks ayat itu menimbulkan pertanyaan atas kata "sempurna": apakah kesempurnaan itu berkaitan dengan larangan-larangan di atas atau berkaitan dengan keseluruhan syariat Islam?
Dari sudut peristiwa turunnya ayat, potongan ayat di atas turun pada hari Arafah saat Rasulullah Muhammad menunaikan haji. Karena itulah, sebagian ahli tafsir membacanya dalam konteks selesainya aturan Allah mengenai ibadah, mulai salat sampai haji. Sebagian ahli tafsir menganggap potongan ayat ini turun saat fathu Makkah.
Dengan demikian, dikaitkan dengan larangan sebelumnya untuk takut kepada kaum kafir, penggalan ayat "kesempurnaan" tersebut dibaca dengan makna, "Sungguh pada hari ini telah Aku tundukkan musuh-musuh kalian."
Selain itu, sejumlah ulama memandang bahwa kesempurnaan yang dimaksud dalam ayat tersebut terbatas pada aturan halal dan haram. Mereka tidak menganggap bahwa pada hari diturunkannya ayat itu, syariat Islam telah sempurna. Sebab, ternyata setelah ayat tersebut, masih ada ayat Quran lain yang turun, seperti ayat yang berbicara tentang riba dan kalalah.
Kedua, klaim kesempurnaan syariat Islam juga didasarkan pada al-Nahl ayat 89, "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu." Menurut Mahmud Syaltut, ketika Alquran memperkenalkan dirinya sebagai tibyanan likulli syay’i, bukan maksudnya menegaskan bahwa ia mengandung segala sesuatu, tetapi bahwa dalam Alquran terdapat segala pokok petunjuk menyangkut kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Jadi, cukup tidak berdasar kiranya kalau ayat tersebut diajukan sebagai bukti bahwa syariat Islam mencakup seluruh hal.
Ketiga, dalam al-An’am ayat 38 disebutkan, "Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab." Sejumlah ahli tafsir menjelaskan bahwa Alquran tidak meninggalkan sedikit pun dan atau lengah dalam memberikan keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pokok Alquran, yaitu masalah-masalah akidah, syariah, dan akhlak, bukan sebagai apa yang dimengerti oleh sebagian ulama bahwa ia mencakup segala macam ilmu pengetahuan.
Sebagian ahli tafsir lainnya menganggap kata "al-Kitab" di atas bukan merujuk pada Alquran, tetapi pada lauh al-mahfuz. Dengan demikian, segala sesuatu terdapat di dalam lauh al-mahfuz, bukan di dalam Alquran.
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, Alquran sebagai sumber utama hanya memberikan pokok-pokok masalah syariat, bukan menjelaskan semua hal secara menyeluruh dan sempurna.
Proporsional
Selain tiga dalil di atas yang sering dipahami secara literal dan sepotong-sepotong, kalangan yang mengklaim kesempurnaan syariat Islam juga sering alpa bahwa jumlah ayat hukum dan hadis hukum sangat terbatas. Di antara yang jumlahnya terbatas itu, hanya sedikit yang berkekuatan qath’i al-dalalah. Dan, hanya itulah yang masuk kategori syariat.
Kalau kita buka kitab fikih, hanya sekitar 20 persen yang berisi syariat. Selebihnya merupakan opini, pemahaman, interpretasi, atau penerapan (tathbiq) yang kita sebut dengan fikih. Isi fikih ini jauh lebih luas ketimbang syariat. Disadari atau tidak, ketika syariat Islam diklaim meliputi segala sesuatu, mereka merancukan antara syariat dan fikih.
Sebagai contoh, kewajiban mendirikan negara Islam tidak terdapat dalam ayat hukum dan hadis hukum secara jelas, langsung dan tegas, serta berkekuatan qath’i al-dalalah. Klaim kewajiban itu lahir dari pemahaman ataupun interpretasi yang telah berlangsung sepanjang sejarah Islam. Menolak kewajiban mendirikan negara Islam tidaklah berarti menolak syariat Islam.
Klaim kesempurnaan syariat Islam juga menimbulkan paradoks. Jika benar segala sesuatu telah terdapat dalam syariat Islam, bagaimana kita meletakkan ijtihad dalam masalah tersebut? Ijtihad justru diperlukan karena syariat Islam tidaklah "sempurna". Masih banyak problematika umat yang tidak diatur secara tegas, pasti, dan jelas dalam Alquran dan hadis.
Di sinilah perlunya kreativitas umat untuk memanfaatkan potensi akalnya. Celakanya, banyak kalangan yang tidak bisa membedakan penafsiran para ulama salaf dan khalaf dalam kitab fikih, kitab syarah hadis, dan kitab tafsir dengan kesucian kitab suci. Mereka menganggap bahwa penafsiran dan pemahaman itu juga termasuk kategori syariat yang tidak bisa diutak-atik.
Selama klaim kesempurnaan syariat Islam tidak didudukkan secara proporsional, umat Islam akan cenderung menolak semua ijtihad baru atau semua teori baru. Setiap terobosan baru akan dianggap mengutak-atik ajaran yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, untuk apa lagi ada pembaharuan? Untuk itu, marilah kita letakkan secara lebih proporsional klaim kesempurnaan syariat Islam tersebut.
Syariat Islam sesungguhnya hanya mengatur hal-hal yang pokok semata (ushuliyah). Dan, selebihnya adalah penafsiran, termasuk penafsiran yang lebih kontekstual, humanis, plural, dan liberal. **
Sumber: Nadirsyah Hosen adalah dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Read more...

Syariat Agama

Allah mensyariatkan sebagai agama kepada Nabi Muhammad sama seperti Dia mewasiatkan atau mewahyukan Nabi-Nabi yang dilantik sebelum baginda, misalan, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kesemuanya pula diperintah supaya melakukan agama menurut apa yang diwasiat atau diwahyukan, dan lagi, diperintah agar tidak berpecah belah di dalamnya.

Allah mensyariatkan sebagai agama kepada Nabi Muhammad sama seperti Dia mewasiatkan atau mewahyukan Nabi-Nabi yang dilantik sebelum baginda, misalan, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Kesemuanya pula diperintah supaya melakukan agama menurut apa yang diwasiat atau diwahyukan, dan lagi, diperintah agar tidak berpecah belah di dalamnya.

"Dia mensyariatkan bagi kamu (Muhammad) sebagai agama apa yang Dia mewasiatkan Nuh dengannya, dan apa yang Kami mewahyukan kamu, dan apa yang Kami mewasiatkan Ibrahim dengannya, dan Musa, dan Isa: 'Lakukanlah agama, dan janganlah berpecah belah di dalamnya.' Amatlah benci bagi orang-orang yang menyekutukan pada apa yang kepadanya kamu menyeru mereka. Allah memilih kepadanya sesiapa yang Dia mengkehendaki, dan Dia memberi petunjuk kepadanya orang yang berkesesalan." (42:13)

Kebencian mereka menyebabkan kewujudan syariat yang selain daripada ditetapkan Allah dan Nabi. Namun, mereka diterima pula oleh umat sebagai sarjana-sarjana dalam agama yang harus ditaati. Penerimaan sedemikian rupa membelakangkan peringatan Allah mengenai orang-orang yang diberi petunjuk, iaitu diberi kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan yang umat kehendaki. Contoh orang-orang yang Dia kehendaki untuk diberi petunjuk ialah mereka yang berkesesalan, yang sukar dikenalpasti.

Ditegaskan lagi iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, dalam konteks di sini (kerana terdapat lagi sebab-sebab lain), adalah mereka yang mensyariatkan agama dengan apa yang tidak diizinkan Allah, atau yang tidak diwahyu atau diwasiatkan kepada Nabi-Nya. Ketegasan tersebut dapat difahamkan daripada firman Allah yang menyusul, berbunyi,

"Atau, adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagai agama, yang dengannya Allah tidak mengizinkan?" (42:21)

Perbuatan menyekutukan Allah adalah dosa besar. Ia tidak diampunkan. Firman Allah,

"Allah tidak mengampunkan apa-apa yang dengan-Nya disekutukan, dan Dia mengampunkan yang selain itu kepada siapa yang Dia mengkehendaki. Sesiapa menyekutukan Allah, sungguh dia mengada-adakan dosa besar." (4:48)

Umat diberitahu lagi bahawa Nabi Muhammad telah dibuat oleh Tuhan berada di atas satu syariat atau syariah daripada Perintah-Nya. Baginda disuruh mengikutinya dan dilarang mengikuti orang-orang yang tidak tahu mengenainya. Firman-Nya,

"Kemudian Kami membuat kamu (Muhammad) di atas satu syariat daripada Perintah; maka ikutlah ia, dan janganlah mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (45:18)

Mereka yang tidak tahu adalah yang benar-benar tidak tahu kerana tidak mengkaji Perintah-Nya, atau, tidak mahu tahu kerana benci. Oleh kerana Nabi dilarang mengikuti mereka maka larangan tersebut juga jatuh ke atas umat.

Perintah Tuhan terdapat pada ayat-ayat-Nya yang menjadi bukti-bukti yang nyata bagi manusia. Perintah-Nya telah diturunkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad lagi. Malanganya ia telah diperselisihkan kerana sifat angkuh yang dipakai oleh sesetengah mereka. Perselisihan tersebut akan diputuskan sendiri oleh Allah pada Hari Kiamat. Demikian dinyatakan oleh ayat yang diturunkan sebelum ayat yang baru dicatat di atas:

"Kami memberikan mereka (orang-orang sebelum Nabi Muhammad) bukti-bukti yang nyata daripada Perintah; maka mereka tidak memperselisihkan, kecuali setelah pengetahuan datang kepada mereka, kerana keangkuhan antara mereka. Sesungguhnya Pemelihara kamu akan memutuskan antara mereka pada Hari Kiamat mengenai apa yang mereka memperselisihkan." (45:17)

Untuk mengelakkan perselisihan yang terbit daripada ajaran Kitab yang diturunkan sebelum al-Qur'an maka Allah menurunkan al-Qur'an pula. Tugasnya yang pertama adalah untuk mengesahkan Kitab yang terdahulu. Kedua, untuk mengawal kandungan Kitab tersebut, seperti menunjukkan apa yang benar dan apa yang tidak, atau apa yang ada diperintah dan apa yang tiada.

Maka orang-orang yang bersenang hati mengikuti ajaran kitab Bible, kerana menyangka ia adalah Kitab sebenar yang diturunkan sebelum Nabi, lalu harus ditaati ajarannya, hendaklah mengetahui pula mana-mana ajaran atau perintah yang tidak disahkan oleh al-Qur'an. Kerana segala yang tidak disahkan harus ditolak.

ditolak.
Beberapa contoh ajaran daripada Bible yang sedang diamalkan oleh orang Islam dan yang tidak disahkan oleh al-Qur'an dapat dibaca dalam artikel Ajaran Islam daripada Bible. Mereka harus ditolak kerana mereka adalah hanya rekaan atau keinginan para sarjana agama yang menyekutukan Tuhan.

Kitab al-Qur'an yang diturunkan Allah merupakan juga satu ujian bagi orang-orang yang menerimanya. Di dalamnya terdapat peraturan (atau syariat) yang sudah ditentukan Allah. Peraturan serupa itu turut diberi kepada orang-orang terdahulu. Di samping peraturan tersebut, Allah menguji dengan memberi satu jalan yang terbuka untuk umat memilih sama ada mahu percaya atau tidak percaya kepadanya.

Kebebasan itu menjadikan umat tidak bersatu, lalu berpecah belah kerana terdapat golongan yang mengikuti keinginan sesetengah pihak, seperti para sarjana, yang mengabaikan Kitab Allah.

Akan tetapi, Nabi telah, dengan tegasnya, diperintah supaya mengikuti dan menghakimkan atau membuat keputusan menurut peraturan yang terkandung di dalam Kitab al-Qur'an. Firman-Nya,

"Dan Kami menurunkan kepada kamu (Muhammad) Kitab dengan yang benar, yang mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya. Maka hakimkanlah antara mereka menurut apa yang Allah menurunkan, dan janganlah mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar yang datang kepada kamu. Bagi setiap kamu, Kami menentukan satu peraturan, dan satu jalan yang terbuka. Sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia membuat kamu satu umat; tetapi supaya Dia menguji kamu dalam apa yang Dia memberikan kamu. Maka berlumba-lumbalah kamu dalam kebajikan; kepada Allah kamu kembali, kesemuanya; dan Dia memberitahu kamu apa yang padanya kamu memperselisihkan." (5:48)

Lantaran itu, umat juga harus percaya dan menghakimkan atau membuat keputusan berpandukan Kitab al-Qur'an, macam Nabi Muhammad.

Akhir sekali, umat dinasihatkan supaya berlumba-lumba dalam kebajikan mengikut yang ditentukan Allah di dalam al-Qur'an. Dan tidak harus membuang masa dalam perselisihan yang diterbitkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia akan memberitahunya pada hari umat kembali kepada-Nya.


Wassalam..

Read more...

Wednesday, 1 October 2008

Hari Raya PertamaAmpun dan maaf andainya
Terkasar bahasa
Tersilap bicara
Termarah yang tak kena
Tertanya tak tentu hala
Tersasul yang tak sengaja

Terpukul kat mana-mana
Terpekik di telinga
Terhantuk di kepala
Terpinjam harta-benda
Terumpat bila-bila
Termacam-macam lagi
yang kena mengena

Semoga dimaafkan, kerana you all lah
kawan i dunia dan akhirat !!

Read more...

Tuesday, 30 September 2008

Ucapan Selamat Hari Raya

"TAQABABBALALLAHU MINNA WA MINKUM WA JA'ALANA MINAL 'AIDIN WAL FAIZIN"

SEMOGA ALLAH MENERIMA (PUASA) KITA DAN MENJADIKAN KITA KEMBALI (DALAM KEADAAN SUCI) DAN TERMASUK ORANG-ORANG YANG MENDAPATKAN KEMENANGAN.

Di sini saya ingin mengambil kesempatan Mengucapkan
SELAMAT HARI RAYA MAAF ZAHIR DAN BATIN
kepada semua user yang sudi meluangkan masa melawat laman

dari saya:
Best Song click code:Read more...

Sunday, 28 September 2008

TAUHID

Iman kepada Allah SWT memiliki tingkatan dan cara yang berbeda-beda. Tauhid muncul sebagai penetralisir dari penyimpangan yang mungkin terjadi.

Iman Kepada Allah (Tauhid dan Tanzih)


1. Dalil-Dalil Tentang Iman Kepada Allah


Firman Allah SWT:

Wahai orang yang beriman; berimanlah kamu kepada Allah, Rasul-Nya (Muhammad SAW), kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barangsiapa kafir (tidak beriman) kepada Allah, malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan Hari Akhirat, maka sesungguhnya orang itu sangat jauh tersesat. QS. an-Nisaa' (4): 136.

Dan Tuhan itu, Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. QS. al-Baqarah (2): 163.

Allah itu tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup tidak berkehendak kepada selain-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukankah tidak ada orang yang memberikan syafaat di hadapan-Nya jika tidak dengan seizin-Nya? Ia mengetahui apa yang di hadapan manusia dan apa yang di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sedikit jua pun tentang ilmu-Nya, kecuali apa yang dikehendaki-Nya. Pengetahuannya meliputi langit dan bumi. Memelihara kedua makhluk itu tidak berat bagi-Nya. Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. QS. al-Baqarah (2): 255.

Dialah Allah, Tuhan Yang Tunggal, yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui perkara yang tersembunyi (gaib) dan yang terang Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak tidak ada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci, yang sejahtera yang memelihara, yang Maha Kuasa. Yang Maha Mulia, Yang Jabbar,lagi yang Maha besar, maha Suci Allah dari segala sesuatu yang mereka perserikatkan dengannya. Dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan, yang memberi rupa, yang mempunyai nama-nama yang indah dan baik. Semua isi langit mengaku kesucian-Nya. Dialah Allah Yang Maha keras tuntutan-Nya, lagi Maha Bijaksana. QS. al-Hasyr (59): 22-24

Dalam Surat Al-Ikhlash, yang mempunyai arti:

"Katakanlah olehmu (hai Muhammad): Allah itu Maha Esa. Dialah tempat bergantung segala makhluk dan tempat memohon segala hajat. Dialah Allah, yang tiada beranak dan tidak diperanakkan dan tidak seorang pun atau sesuatu yang sebanding dengan Dia." QS. al-Ikhlash (112): 1-4.

Sabda RasululIah SAW:

Katakanlah olehmu (wahai Sufyan, jika kamu benar-benar hendak memeluk Islam): Saya telah beriman akan Allah; kemudian berlaku luruslah kamu. (HR. Taisirul Wushul, 1: 18).

Manusia yang paling bahagia memperoleh syafaat-Ku di hari kiamat, ialah: orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. (HR. Muslim, Taisirul Wushul, 1: 12).

Barangsiapa mati tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu, pasti masuk surga. Dan barangsiapa mati tengah memperserikatkan Allah dengan sesuatu, pasti masuk neraka. (HR. Muslim, Taisirul Wushul, 1: 12.

2. Pengertian Iman Kepada Allah

Iman kepada Allah ialah:

1. Membenarkan dengan yakin akan adanya Allah;

2. Membenarkan dengan yakin akan keesaan-Nya, baik dalam perbuatan-Nya menciptakan alam makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat segenap makhluk-Nya;

3. Membenarkan dengan yakin, bahwa Allah bersifat dengan segala sifat sempurna, suci dari segala sifat kekurangan dan suci pula dari menyerupai segala yang baharu (makhluk).

Demikianlah pengertian iman akan Allah, yang masing-masing diuraikan dalam pasal-pasal yang akan datang.

Makrifat

Perlu dijelaskan lebih dahulu, bahwa membenarkan dalam pengertian iman seperti yang tersebut di atas, ialah suatu pengakuan yang didasarkan kepada makrifat. Karena itu perlulah kiranya diketahui dahulu akan arti dan kedudukan makrifat itu.

Makrifat ialah: "Mengenal Allah Tuhan seru sekalian alam" untuk mengenal Allah, ialah dengan memperhatikan segala makhluk-Nya dan memperhatikan segala jenis kejadian dalam alam ini. Sesungguhnya segala yang diciptakan Allah, semuanya menunjukkan akan "adanya Allah". memakrifati Allah, maka Dia telah menganugerahkan akal dan pikiran. Akal dan pikiran itu adalah alat yang penting untuk memakrifati Allah, Zat yang Maha Suci, Zat yang tiada bersekutu dan tiada yang serupa. Dengan memakrifati-Nya tumbuhlah keimanan dan keislaman. Makrifat itulah menumbuhkan cinta, takut dan harap. Menumbuhkan khudu' dan khusyuk didalam jiwa manusia. Karena itulah makrifat dijadikan sebagai pangkal kewajiban seperti yang ditetapkan oleh para ahli ilmu Agama. Semuanya menetapkan: "Awwaluddini, ma'rifatullah permulaan agama, ialah mengenal Allah". Dari kesimpulan inilah pengarang az-Zubad merangkumkan syairnya yang berbunyi:

Permulaan kewajiban manusia, ialah mengenal akan Allah dengan keyakinan yang teguh.

Dalam pada itu, harus pula diketahui, bahwa makrifat yang diwajibkan itu, ialah mengenali sifat-sifat-Nya dan nama-nama-Nya yang dikenal dengan al-Asmaul Husna (nama-nama yang indah lagi baik). Adapun mengetahui hakikat Zat-Nya, tidak dibenarkan, sebab akal pikiran tidak mampu mengetahui Zat Tuhan. Abul Baqa al-'Ukbary dalam Kulliyiat-nya menulis: "ada dua martabat Islam: (l) di bawah iman, yaitu mengaku (mengikrarkan) dengan lisan, walaupun hati tidak mengakuinya; dan (2) di atas iman, yaitu mengaku dengan lidah mempercayai dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota".

Sebagian besar ulama Hanafiyah dan ahli hadits menetapkan bahwa iman dan Islam hanya satu. Akan tetapi Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan: Iman dan Islam itu berlainan".

Abu Manshur al-Maturidi berpendapat, bahwa: "Islam itu mengetahui dengan yakin akan adanya Allah, dengan tidak meng-kaifiyat-kan-Nya dengan sesuatu kaifiyat, dengan tidak menyerupakan-Nya dengan sesuatu pun dari makhluk-Nya. Tempatnya yang tersebut ini, ialah dalam hati. Iman ialah mempercayai (mengetahui) akan ketuhanan-Nya dan tempatnya ialah di dalam dada (hati). Makrifat ialah mengetahui Allah dan akan segala sifat-Nya. Tempatnya ialah di dalam lubuk hati (fuad). Tauhid ialah mengetahui (meyakini) Allah dengan keesaan-Nya. Tempatnya ialah di dalam lubuk hati dan itulah yang dinamakan rahasia (sir).

Inilah empat ikatan, yakni: lslam, iman, makrifat, dan tauhid yang bukan satu dan bukan pula berlainan. Apabila keempat-empatnya bersatu, maka tegaklah Agama.

3. Cara Mengakui Ada-Nya Allah

Mengakui ada-Nya Allah, ialah: "Mengakui bahwa alam ini mempunyai Tuhan yang wajib wujud (ada-Nya), yang qadim azali, yang baqi (kekal), yang tidak serupa dengan segala yang baharu. Dialah yang menjadikan alam semesta dan tidaklah sekali-kali alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh yang wajib wujud-Nya itu".

Demikianlah ringkasan cara mengetahui akan ada-Nya Allah, Sang Maha Pencipta dan Maha Pengendali alam yang sangat luas dan beraneka ragam ini.

4. Cara Menetapkan Ada-Nya Allah

Agama Islam menetapkan ada-Nya Tuhan (Wujudullah) dengan alasan yang jitu dan tepat, yang tidak dapat dibantah dan disanggah; karena alasan yang dikemukakan oleh Agama Islam (al-Qur'an) adalah nyata, logis (manthiqy) dan ilmiah.

Dalailul Wujud atau Dalailut Tauhid ini dibahas dalam kitab-kitab ilmu kalam, karenanya baiklah kita tinjau lebih dahulu keadaan perkembangan ilmu kalam itu.

4.1. Aliran Kitab Tauhid

Untuk menjelaskan dalil-dalil yang diperlukan dalam menetapkan dasar-dasar aqidah, para ulama tauhid (ulama kalam), dari abad ke abad terus-menerus menyusun berbagai rupa kitab tauhid dan kitab kalam.

Dalam garis besarnya kitab-kitab tersebut terbagi atas tiga aliran:

(1) Aliran Salafi atau Ahlun Nash. Di antara pemukanya ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal.

(2) Aliran Ahlul I'tizal (Mu'tazilah) yang dipelopori oleh Washil ibn 'Atha'.

(3) Aliran Asy'ari, yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari. jejaknya berturut-turut diikuti oleh Abu Bakar al-Baqillani, al-Juani, al-Ghazali, Ibnul Kathib, al-Baidawi dan ulama-ulama lain seperti ath- Thusi, at-Taftazani dan al-Ijzi.

Di samping itu ada pula aliran Maturidi, yang dipelopori oleh Abu Manshur al-Maturidi.Cuma yang disayangkan ialah kebanyakan kitab-kitab yang disusun belakangan, tidak berdasarkan Salafi dan tidak pula berdasarkan nadhar yang benar. Setengahnya ada yang mendasarkan kepercayaan kepada dalil-dalil yang dapat dibantah oleh para filosof dan tidak dapat dipertahankan.2

1. Dari 1 sampai 10, baik dilewati, jika ingin langsung mempelajari dalil-dalil ada-Nya Allah atau dalailul wujud atau dalailut tauhid.2. Lihat. 'Abdurrahman al-Jazairi Taudihul 'Aqa'id.

4.2. Pengertian Ilmu Tauhid

Ada beberapa ta'rif ilmu tauhid yang diberikan oleh para ulama. Di bawah ini disebutkan beberapa diantaranya yang dipandang tepat dengan yang dimaksud.

Pertama: Ilmu tauhid, ialah "ilmu yang membahas dan melengkapkan segala hujjah, terhadap keimanan, berdasarkan dalil-dalil akal serta menolak dan menangkis segala paham ahli bid'ah yang keliru, yang menyimpang dari jalan yang lurus".

Kedua: Ilmu tauhid, ialah ilmu yang di dalamnya dibahas:

[1] Tentang wujud Allah, sifat-sifat-Nya yang wajib di-itsbat-kan bagi-Nya, sifat-sifat yang harus (mumkin) bagi-Nya dan sifat-sifat yang wajib ditolak daripada-Nya.

[2] Tentang kerasulan rasul-rasul untuk membuktikan dan menetapkan kerasulannya; tentang sifat-sifat yang wajib baginya; sifat-sifat yang mumkin dan tentang sifat-sifat yang mustahil baginya.

Ta'rif pertama, memasukkan segala soal keimanan, baik mengenai ketuhanan, kerasulan, maupun mengenai soal-soal gaib yang lain, seperti soal malaikat dan akhirat. Tegasnya, melengkapi Ilahiyat, (soal-soal ketuhanan), nubuwwat (kenabian, kitab, malaikat) dan Sam'iyat (soal-soal keakhiratan, alam gaib). Ta'rif yang kedua mengkhususkan ilmu tauhid dengan soal yang mengenai ketuhanan dan kerasulan saja.

Dengan berpegang pada ta'rif yang pertama, maka sebahagian ulama tauhid membahas soal-soal malaikat, soal-soal kitab, soal-soal kadar, soal-soal akhirat, dan lain-lain yang berhubungan dengan soal beriman di bagian akhir dari kitab-kitab mereka.

Ulama yang berpegang pada ta'rif yang kedua, hanya membahas soal-soal yang mengenai ketuhanan dan kerasulan saja. Risalah Tauhid Muhammad Abduh yang sangat terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan adalah salah satu dari kitab yang berpegang pada takrif kedua.3

3. Risalah Tauhid.

4.3. Perkembangan Ilmu Tauhid Dalam Sejarah Dan Cara Al-Qur'an Membicarakannya

Ilmu yang membahas dasar-dasar iman kepada Allah dan Rasul, telah sangat tua umumnya. Di setiap umat sejak zaman purba, ada ulamanya yang membahas ilmu ini. Cuma, mereka dahulu tidak mendasarkan penerangan-penerangan yang mereka ajarkan, kepada alasan-alasan akal; bahkan mereka kurang sekali mendasarkan kepercayaan kepada hukum dan karakter alam.

Al-Qur'an yang didatangkan untuk menyempurnakan segala yang masih kurang, segala yang belum sempurna, memakai cara dan sistem berpadanan dengan perkembangan akal dan kemajuan ilmu. Al-Qur'an menerangkan iman dengan mengemukakan dalil serta membantah kepercayaan yang salah dengan memberikan alasan-alasan yang membuktikan kesalahannya. Al-Qur'an menghadapkan pembicaraannya kepada akal serta membangkitkan dari tidurnya dan membangunkan pikiran dengan meminta pula supaya ahli-ahli akal itu memperhatikan keadaan alam. Maka al-Qur'an-lah akal bersaudara kembar dengan iman.

Memang diakui oleh ulama-ulama Islam, bahwa diantara "ketetapan agama", ada yang tidak dapat diitikadkan (diterima kebenarannya) kalau bukan karena akal menetapkannya, seperti: mengetahui (meyakini) ada-Nya Allah, qudrat-Nya, ilmu-Nya dan seperti membenarkan kerasulan seseorang rasul. Demikian juga mereka bermufakat menetapkan, bahwa mungkin agama mendatangkan sesuatu yang belum dapat dipahami akal. Akan tetapi, mungkin agama mendatangkan yang mustahil pada akal.

Al-Qur'an mensifatkan Tuhan dengan berbagai sifat yang terdapat namanya pada manusia, seperti: qudrat, ikhtiyar, sama', dan bashar. karena al-Qur'an menghargai akal dan membenarkan hukum akal, maka terbukalah pintu nadhar (penyelidikan) yang lebar bagi ahli-ahli akal (ahli-ahli nadhar) itu dalam menetapkan apa yang dimaksud oleh al-Qur'an dengan sifat-sifat itu. Pintu nadhar ini membawa kepada berwujud berbagai rupa paham diantara para ahli akal atau nadhar. Perselisihan yang terjadi karena berlainan nadhar ini, dibenarkan al-Qur'an asal saja tidak sampai kepada meniadakan sifat-sifat Tuhan, seperti yang diperbuat oleh golongan Mu'aththilah dan tidak sampai kepada menserupakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk, sebagai yang dilakukan oleh golongan Musyabbihah.

Para ulama salah mensifatkan tuhan dengan sifat-sifat yang tuhan sifatkan diri-Nya dengan tidak meniadakan-Nya, tidak menyerupakan-Nya dengan makhluk dan tidak menakwilkannya. Para mutakalimin khalaf mensifatkan Tuhan dengan cara menakwilkan beberapa sifat yang menurut pendapat mereka perlu ditakwilkan. Golongan mutakalimin khalaf membantah ta'thil (meniadakan sifat Tuhan) dan membantah tamsil (menyerupakan sifat Tuhan dengan sifat rnakhluk).

Ringkasnya, para salaf beritikad sepanjang yang dikehendaki oleh lafadh. tetapi dengan mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. 4

4. Perhatikan uraian Dr. Muhammad al-Bahy dalam al-Janibul llahi.

4.4. Kedudukan Nadhar Dalam Islam

Dalam kitab Hawasyil Isyarat disebutkan, bahwa nadhar itu ialah menggunakan akal di sekitar masalah yang dapat dijangkau oleh akal (ma'qulat).

Para filosof bermufakat, bahwa nadhar itu hukum yang digunakan dalam mengetahui dalil. Alasan yang menegaskan bahwa nadhar ini sah dan menghasilkan keyakinan, ialah bahwa dalam alam ini terdapat kebenaran dan kebatalan. Manusia juga terbagi atas dua macam: Ahli hak dan ahli batal. Tidak dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batal. kalau bukan dengan nadhar. Dengan demikian maka fungsi nadhar (penelitian) ialah untuk menjelaskan hal-hal yang gaib agar dapat dicerna oleh akal disamping menentukan mana yang benar diantara dua pendapat yang berbeda. Melalui nadhar, manusia bisa sampai pada pengetahuan yang meyakinkan. Untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batal. mana yang kufur dan mana yang iman, demikian pula untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya lebih jelas haruslah melalui nadhar. Karena itu, bertaklid buta. Tidak mau lagi melakukan nadhar adalah keliru sesat dan menyesatkan. Dalam al-Qur'an cukup banyak dijumpai ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan nadhar. Diantara-nya ialah:

Katakanlah ya Muhammad: "Lihatlah apa yang di langit dan di bumi; dan tidak berguna tanda-tanda dan peringatan-peringatan kepada kaum yang tidak beriman". (QS. Yunus (l0): 10l).

Mengapakah mereka tidak melihat kepada alam (malakut) langit dan bumi dan kepada apa yang Allah jadikan?. (QS. al-A'raf (7): 185).

Maka ambil ibaratlah wahai ahli akal. (QS. al-Hasyr (59): 2).

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim bumi malakut (langit) dan bumi. (QS. al-An'am (6): 75).

Ayat-ayat tersebut diatas adalah nash yang tegas yang mendorong untuk melakukan nadhar terhadap segala maujud, dan menjadi nash yang tegas pula yang mewajibkan kita memakai qiyas 'aqli atau qiyas manthiqi dan sya'i. Ayat yang terakhir menerangkan, bahwa Allah telah nadhar kepada Ibrahim as.

4.5. Kedudukan Akal Dalam Pandangan Islam

Dalam kitab Hawasyil-Isyarat diterangkan bahwa akal itu, ialah tenaga jiwa untuk memahami mujarradat (sesuatu yang tidak dapat diraba atau dirasa dengan pancaindera). Kekuatan jiwa yang mempersiapkan untuk memikir (berusaha), dinamai dzihin. Gerakan jiwa untuk memikir sesuatu agar diperoleh apa yang dimaksudkan, dinamai fikir.

Tersebut dalam suatu kitab falsafah: "Akal itu suatu kekuatan untuk mengetahui makna mujarradat, makna yang diperoleh dari menyelidiki dan rupa-rupa benda". memperhatikan rupa-rupa benda". Al-Mawardi dalam A'lamun-Nubuwwah menulis: "Akal itu suatu tenaga yang memberi faedah bagi kita mengetahui segala yang menjadi kepastiannya". Ada pula yang mengatakan: "Akal itu kekuatan yang membedakan yang hak dengan yang batal".

Al-Mawardi membagi akal kepada: gharizi dan kasbi. Gharizi adalah pokok akal, sedang kasbi adalah cabang yang tumbuh daripadanya: itulah akal yang dengannya berpaut dan bergantung taklif dan beribadat. Adapun akal kasbi (akal muktasab), ialah akal yang digunakan untuk berijtihad dan menjalankan nadhar. Akal ini tidak dapat terlepas dari akal gharizi, sedang akal gharizi mungkin terlepas dari akal ini.

4.6. Martabat Akal Dalam Memahami Hakikat

Para hukama berpendapat bahwa manusia memahami hakikat dengan jalan: [1] dengan pancaindera, dalam hal ini manusia sama dengan hewan; dan [2] dengan akal (rasio).


TauhidIman kepada Allah SWT memiliki tingkatan dan cara yang berbeda-beda. Tauhid muncul sebagai penetralisir dari penyimpangan yang mungkin terjadi.


4.7. Bukti Kelebihan Dan Keutamaan Akal Atas Pancaindera

Para hukama telah membuktikan, bahwa akal lebih mulia dari pancaindera. Apa yang diperoleh akal lebih kuat dari yang didapati pancaindera.

Alasannya:

[1] Pancaindera hanya dapat merasa, melihat dan membaui.

[2] Akal dapat menjelaskan tentang adanya Zat Tuhan. sifat-sifat-Nya dan berbagai soal yang hanya bisa diperoleh melalui akal, dan berbagai macam pengetahuan hasil nadhar.

[3] Akal dapat sampai pada hakikat, sedang pancaindera hanya memperoleh yang lahir saja, yaitu yang terasa saja.

[4] Akal tidak berkesudahan, sedang pancaindera adalah berkesudaban (hiss).

4.8. Akal Pokok Pengetahuan

Al-Mawardi berpendapat, bahwa dalil itu, ialah sesuatu yang menyampaikan kepada meyakini mad-lul-nya. Dalil-dalil diyakini dengan jalan akal dan mad-lul-nya diyakini dengan jalan dalil. Tegasnya, akal itu menyampaikan kepada dalil; dia sendiri bukan dalil. Karena akal itu pokok segala yang diyakini, baik dalil maupun madlul. Mengingat hal ini dapatlah dikatakan, akal adalah pokok pengetahuan (al-'aqlu ummul 'ulum). Ilmu yang diperoleh daripadanya ialah pembeda kebenaran dari kebatalan; yang shahih yang fasid; yang mumkin dari yang mustahil.

Ilmu-ilmu yang diperoleh melalui akal, ada dua macam: Idthirari dan Iktisabi.

1. Ilmu Idthirari, ialah ilmu yang diperoleh dengan mudah, tidak perlu melakukan nadhar yang mendalam. Ilmu ini terbagi dua: [1] yang terang dirasakan; dan [2] berita-berita mutawatir.

Ilmu yang dirasakan atau yang diperoleh dengan hiss, datang sesudah akal, dan ilmu khabar mendahului akal.

Ilmu Idthirari ini, tidak memerlukan nadhar dan istidal; karena mudah diketahui. Khawwash dan 'awwam dapat mengetahuinya, ilmu yang diperoleh dengan jalan ini, tidak ada yang mengingkarinya.

2. Ilmu Iktisabi, ialah ilmu yang diperoleh dengan jalan nadhar dan istidal. Dia tidak mudah diperoleh. Ilmu inilah yang memerlukan dalil atau dimintakan dalilnya.

Ilmu Iktisabi ini terbagi dua juga:

- yang ditetapkan oleh akal (berdasarkan ketetapan-ketetapan akal).

- yang ditetapkan oleh hukum-hukum pendengaran (yang diterima dari syara').

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan akal terbagi dua pertama, yang diketahui karena mengambil dalil dengan tidak berhajat kepada dalil akal (nadhar); kedua, yang diketahui karena mengambil dalil dengan dalil-dalil akal.

Yang diketahui dengan tidak perlu kepada dalil akal (nadhar) ialah yang tidak boleh ada lawannya, seperti keesaan Allah. Dengan sendirinya akal dengan mudah mengetahui keesaan Tuhan itu. Yang diketahui dengan memerlukan dalil akal, ialah: yang boleh ada lawannya, seperti seseorang nabi mendakwakan kenabiannya. Ringkasnya mengetahui atau meyakini keesaan Allah tidak memerlukan akan akal; sebab dengan mudah akal dapat mengetahuinya. Adapun meyakini kerasulan seseorang rasul, memerlukan dalil akal.

Ketetapan-ketetapan yang berdasarkan hukum pendengaran, diterima dari Shahibisy Syari'ah, sedang akal disyaratkan dalam melazimi ketetapan-ketetapan itu, walaupun pendengaran tidak disyaratkan dalam soal-soal yang ditetapkan akal semata-mata.

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh pendengaran ada dua macam: yakni: Ta'abbud dan Indzar. Ta'abbud mencakup larangan dan suruhan. Indzar, mencakup wa'ad dan wa'id.

4.9. Jalan Mengetahui ada-Nya Allah

Abu Haiyan mengatakan: Mengetahui ada-Nya Allah adalah daruri, jika ditinjau dari sudut akal, dan nadari dari sudut hiss pancaindera.

Ilmu adakala dituntut melalui akal, dalam soal-soal yang dapat dipikirkan (ma'qulat), adakala dituntut dengan hiss (pancaindera) dalam soal-soal yang dirasakan. Seseorang manusia bisa memikir, bahwa mengetahui ada-Nya Allah adalah suatu iktisab (hal yang diperoleh dengan jalan istidlal): karena hiss itu mencari-cari dan membolak-balikkan masalah dengan pertolongan akal. Dia dapat pula memikiri, bahwa mengetahui ada-Nya Allah, daruri; karena akal yang sejahtera menggerakkan manusia kepada mengakui ada-Nya Allah dan menyalahkan akal mengingkari-Nya.

Al-Farabi dalam al-Fushush (fash yang empat belas, menulis: "Anda dapat memperhatikan alam makhluk, kalau anda lihat tanda-tanda pembuatan. Tetapi juga anda dapat meninjau alam mahad (alam yang terlepas dari kebendaan), lalu anda yakini, bahwa tidak boleh tidak ada-Nya Zat. Dan dapat pula anda mengetahui betapa seharusnya sifat-sifat yang ada pada Zat itu. Kalau anda memandang alam maddah, berarti anda naik dan kalau anda memperhatikan alam mahad, berarti anda turun".

Read more...

..:: MY LIVE ::..

Thoriqat Qodhiriyah IKHWAN Ahli BAI'AH 30
Simpang Tiga

..:: ABOUT TAZKIRAH ::..Rahsia hidup kita

"DIRI" ini lah yang menghidupkan jasad selagi ada hayatnya di dunia ini, "DIRI" ini harus di kenal dan dirasai sepenuh nya oleh kita,kerana ia mengandungi banyak rahsia dan serba guna, di dunia dan akhirat, Insyaallah.

Kenal kah "DIRI" tadi kepada Tuhan nya? Sudah tentu kerana dia datang dari sana, dari MAHA pencipta dan MAHA besar.

Banyak lagi persoalan yang akan timbul apabila kita dapat mengenal "DIRI" kita yang sebenar benar "DIRI" ini, kita harus belajar dari "DIRI" ini:

Dia mengetahui kerana dia datang dari yang MAHA mengetahui

Dia bijak kerana datang dari yang MAHA bijaksana

Dia lah sebaik baik Guru dalam kehidupan kita

Kehidupan sebenar ialah di dalam, dan kehidupan dunia ini mendatang kemudian,

..:: AWARD FOR FRIEND ::..

..:: TAZKIRAH FOLLOWERS ::..

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP